Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2013

 

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2013

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej „Fundacją”) ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns
F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji:

1)          Aleksander Cycoń – sekretarz Rady

2)          Marek Gabzdyl

3)          Maciej Flemming – przewodniczący Rady

4)          Ryszard Grosset

5)          Teofil Jankowski

6)          Marek Jasiński

7)          Mirosław Pawlak

8)          Marek Płotica – wiceprzewodniczący Rady

9)          Ryszard Psujek

10)            Bogdan Przysłupski

11)            Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący Rady

12)            Ryszard Szczygieł - – wiceprzewodniczący Rady

13)            Aleksander Szymański

14)            Jan Szrajber


Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

Janusz Jędrzejczyk          – prezes Zarządu, zam. 03-982 Warszawa,
ul. Abrahama 3 m. 60

Tadeusz Głowacki– wiceprezes Zarządu, zam.02-758 Warszawa,
ul. Neseberska 1/13

Andrzej Krupnik - członek Zarządu. zam. 01-917 Warszawa,
ul. Balzaka 2 m. 183

Stanisław, Marian Mazur          – członek Zarządu, zam.02-115 Warszawa
ul. Okińskiego 8 m. 10.

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa prezes Zarządu
lub wiceprezes – jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu.

Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele przez:

1) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2) wyposażanie szkół, ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3) wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,

4) fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5) popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6) organizowanie konkursów upowszechniających wśród społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7) wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej - kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8) udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:

1)     wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy,

2)     organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej,

3)     organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej,

4)     doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2013 r. uzyskała w formie darowizn                224 764,00 PLN

Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły          18 746,30 PLN

Zalegle nawiązki sądowe otrzymane przez  Fundację             8 280,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły             1 818 572,54 PLN

co stanowi 86,97 % przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne                                              7 725,36 PLN

przychody finansowe                                                             12 991,30 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po

uwzględnieniu kosztów ogólnoadministarcyjnych wyniósł 351 271,27 PLN

Koszty związane z działalnością statutową                          391 217,33 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą                  1 106 178,20 PLN

Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły                             384 743,54 PLN

Pozostałe koszty                                                                     61 053,60 PLN

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:

·kalendarzyk zmianowy Państwowej Straży Pożarnej,

·  strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej,

1.     kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży
Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

2.     organizowanie Festynu Strażackiego w Warszawie – Park Saski,

3.     organizacja we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - II Halowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie
Wysokościowym – 17 137 PLN,

4.     aktywne wspieranie sportu pożarniczego poprzez dofinansowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego dla jednostek straży pożarnej:

- dofinansowano reprezentację polskich strażaków na Mistrzostwach Świata Policjantów i Strażaków w Belfaście na łączną kwotę 34 458 PLN,

- przekazano kwotę w łącznej wysokości 5 500 PLN na dofinansowanie sportu pożarniczego : VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym, Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w ratownictwie Wodnym i Powodziowym, VII Zawody Sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP,

- zakupiono sprzęt sportowy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Warszawie o wartości 4 999 PLN,

- dofinansowano zawody sportowe ZOSP RP w Brodnicy kwotą 2 500 PLN,

- dofinansowano Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej kwota 19 500 PLN,

- dofinansowanie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym w CS PSP w Częstochowie,

5.     przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierkowicach samochód marki OPEL INSIGNIA o wartości 48 500 PLN,

6.     przekazano ZOSP RP w Warszawie nagrodę dla Strażaka Roku o wartości 1 500 PLN,

7.     wskazanym przez podatników jednostkom OSP przekazano środki z 1% o łącznej wartości 9 650 zł oraz zakupiono następujący sprzęt specjalistyczny:

- motopompa dla OSP w Łęczycy wartości 4 399 PLN

- zestawy ratownictwa medycznego dla OSP w Koszycach oraz OSP w Wolicach na kwotę 5 811 PLN

- sprzęt dla OSP w Dobromierzu o wartości 1 500,60 PLN,

8.     przekazano kwotę 2 000 PLN dla ZOSP RP w Mińsku Maz. z przeznaczeniem na szkolenie ratowników i wsparcie sportu pożarniczego,

9.     przekazano 2 000 PLN na wsparcie dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krynicy,

10.       dofinansowano kwotą 10 490 zakup lekkiego samochodu rozpoznawania zagrożeń dla KM PSP w Radomiu,

11.       przekazano kwotę 17 500 PLN dla ZOZ SP w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego,

12.       przekazano kwotę 5 000 PLN dla OSP w Klimontowie na cele statutowe jednostki,

13.       zakup doposażenia dla jednostek PSP: KP PSP w Busko Zdroju o wartości 2 439 PLN, JRG nr 4 w Częstochowie o wartości 2 834 PLN,

14.       zakup 2 szt. latarek specjalistycznych dla OSP w Czatolinie o wartości 2 450 PLN,

15.       ufundowanie stypendium dla podchorążego SGSP o wartości 2 000 PLN,

16.       wsparcie Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 6 440 PLN,

17.       wydatkowano kwotę o łącznej wartości 30 111 PLN z przeznaczeniem na propagowanie wiedzy pożarniczej

18.       Współorganizacja konferencji: „Fakty i ludzie”, „Ochrona ppoż.
w praktyce”, „STOP – nie wypalaj trawy” – wartość ogółem -  20 097 PLN,

19.       Prace nad projektem badawczym – koncepcja gaśnicy mgłowej – 5 536 PLN

20.       Zakupiono specjalistyczne obuwie dla OSP w Ościsłowie wartości 3 370 PLN

21.       Podczas Międzynarodowej Konferencji „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla” przekazano 450 szt. czujek o rynkowej wartości 51 118 PLN w ramach akcji „Zgaś ryzyko”.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym
Fundacja wydatkowała kwotę 391 217,33 PLN, z tego:

1)           dla PSP 188 411,48 PLN,

2)           dla OSP 92 495,60 PLN,

3)           na inną działalność statutową 110 310,25 PLN.

 

W zakresie działalności gospodarczej:

1.           W dniach 12-14 czerwca w Kielcach zorganizowano IX Międzynarodową Wystawę - "Ratownictwo i technika przeciwpożarowa”  wystawę odwiedziło ponad 5 tysięcy gości, dla zwiedzających wstęp na Wystawę był bezpłatny.

2.           Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zabezpieczenie przeciwpożarowe budowy i przygotowanie materiałów do odbioru dla Zespołu Budynków Biurowych przy zbiegu ulic Siennej i Towarowej w Warszawie, Centrum Szkoleniowego Hilton przy ul. Skalnicowej, oraz Centrum Handlowego Castorama w Warszawie przy ul. Popularnej.

3.           Przygotowanie we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Strażaków materiałów szkoleniowych dla pracowników branży Hotelarskiej.

4.           Kontynuacja inicjatywy przyznawania hotelom kategorii „Bezpieczny Hotel” we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Strażaków.

5.           Kontynuacja wdrażania programu komputerowego systemu ewidencji czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

6.           Organizowanie cyklu trzech szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego dla strażaków woj. mazowieckiego.

7.           Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla strażaków woj. mazowieckiego w Kręsku.

8.           Wydano dwie nowe książki: "Generałowie polskiego pożarnictwa 1976-2012" oraz "Właściwy człowiek na właściwym miejscu".

9.           Wydrukowano nowy rodzaj kalendarza na 2014 r. - zmianowy kalendarz biurkowy.

10.       Wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej zorganizowano międzynarodową konferencjęCzujkadymu iczujniktlenkuwęgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo".

11.       Opracowano kompleksową dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej imprezy masowej oraz 19. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ dla PL.2012 Sp. z o.o.

 

W 2013 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2013 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia czterem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2013 r., w łącznej wysokości 125 000,00 PLN brutto.

Na 31.12.2013 r. w Fundacji zatrudnione były:

1)     pracownik obsługi biura – 1 etat,

2)     księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 59 187,86 PLN. W 2013 wypłacono 6 324,00 PLN premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia wyniosły 97 183,37 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich135 387,03 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 462 318,69 PLN.

Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 151 350,00 PLN,
na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 68 420,25 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2013 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów 1 604 817,77 PLN, a zobowiązań 327 342,76 PLN,

w tym zobowiązania podatkowe 64 067,71 PLN.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.

2) Rachunek zysków i strat.

3) Bilans.

 

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 r.

 

JanuszJędrzejczyk

– prezes zarządu,

.................................

Tadeusz Głowacki

– wiceprezes zarządu,

.................................

Andrzej Krupnik

– członek zarządu,

.................................

Stanisław Marian Mazur

– członek zarządu

.................................

 

 

 

Warszawa, 11 marca 2014 r.


Wydatki statutowe w latach 2001 – 2013

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1.

2001

225 057

2.

2002

175 974

3.

2003

630 258

4.

2004

677 307

5.

2005

1 760 502

6.

2006

457 446

7.

2007

274 000

8.

2008

212 780

9.

2009

212 238

10.

2010

328 218

11.

2011

295 448

12.

2012

830 900

13.

2013

391 217

 

Razem:

6 471 472

 

Darowizny otrzymane latach 2001 – 2013

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1.

2001

70 559

2.

2002

131 502

3.

2003

115 500

4.

2004

575 600

5.

2005

1 252 448

6.

2006

217 225

7.

2007

122 310

8.

2008

25 400

9.

2009

111 736

10.

2010

104 700

11.

2011

265 806

12.

2012

198 584

13.

2013

224 764

 

Razem:

3 416 134

 

Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2013

 

Opis

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem

Wydatki statutowe

225 057

175 974

630 258

677 307

1 760 502

457 446

274 128

212 779

212 238

328 218

295 448

830 900

391 217

6 471 472

Darowizny

70 559

131 502

115 500

575 600

1 252 448

217 225

122 310

25 400

111 736

104 700

265 806

198 584

224 764

3 416 134

Zysk z działalności

275 302

371 798

580 691

900 236

462 291

711 826

336 511

448 645

419 043

298 671

861 650

762 123

712 394

7 141 181

Nawiązki sądowe

 

 

 

 

46 355

59 640

80 487

59 800

54 140

56 266

75 760

22 190

8 280

462 918

1% podatku

 

 

 

 

10 463

12 840

9 725

16 627

11 031

16 781

14 715

12 162

18 746

123 090

 

 

Czytany 5951 razy

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information