Wydrukuj tę stronę

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2016

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa
Organizacja  Pożytku  Publicznego

za rok 2016

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego (zwana dalej „Fundacją”) ma  siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns 
F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1)  Teofil Jankowski – przewodniczący
2)  Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący
3)  Ryszard Szczygieł – wiceprzewodniczący
4)   Aleksander Cycoń – sekretarz
5)   Marek Gabzdyl
6)   Ryszard Grosset
7)   Marek Jasiński
8)   Mirosław Pawlak
9)   Ryszard Psujek
10) Bogdan Przysłupski
11) Jan Szrajber
12) Aleksander Szymański

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

Marek Płotica – prezes,
Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes,
Stanisław, Marian Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów,  pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, oraz udzielania przez Fundację gwarancji czy poręczeń, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracji środowiska pożarniczego.

Fundacja osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez:

1)   nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
2)   wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu
      wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
3)   wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej -
      Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo - badawcze – służących
      doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
4)   fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
5)   popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
6)   organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach
       i sposobach ich eliminowania,
7)   wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-
       krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
8)   udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1)  wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów plakatów i ulotek,
2)  organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie
      firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,
3)  organizowanie dla zakładów pracy, z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny
      pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,
4)  doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów przeciwpożarowych
      zakładów i instytucji, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych
      istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji
      i budowy obiektów,
5)  usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu
      ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych,
      planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku
      ratowników.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2016 r. uzyskała w formie darowizn                                              137 538,20 PLN

Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły                                         18 670,44 PLN

Zalegle nawiązki sądowe otrzymane przez  Fundację                                            850,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły                                          1 154 741,03 PLN

co stanowi 87,51 % przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne                                                                              5 806,57 PLN

Przychody finansowe                                                                                                   1 888,73 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po uwzględnieniu

kosztów ogólnoadministracyjnych                                                                           59 990,05 PLN

 

Koszty związane z działalnością statutową                                                          573 135,26 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą                                                    658 821,07 PLN

Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły                                                                301 290,55 PLN

Pozostałe koszty                                                                                                         200 704,04 PLN

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym kalendarzyków zmianowych Państwowej Straży Pożarnej na 2017 r.

2. Kontynuowanie współpracy z  Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
    ograniczona współpraca z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

3. Wspieranie sportu pożarniczego przez dofinansowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego dla jednostek straży pożarnej:

-   wsparcie finansowe wyjazdu reprezentacji Polski strażaków PSP na Mistrzostwa Europe Police and Fire Games Huelwa – 15 800 PLN,
-   dofinansowanie wyjazdu zawodników PSP na zawody Firefighter Combat Challenge w Berlinie- 1 100 PLN,
-   dofinansowanie wyjazdu zawodników PSP na zawody Firefighter Combat Challenge w Abu Dhabi – 7 100  PLN,
-   przekazanie artykułów dla zawodników  PSP biorących udział w Bieg na Szczyt – 2 644 PLN,
-   dofinansowanie VIII Wojewódzkich Zawodów Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Garwolinie – 2 000 PLN,
-   wsparcie ZG ZOSP RP z przeznaczeniem na Mistrzostwa w Ratownictwie Wodnym- 2 150 PLN.

4. Dofinansowanie konkursów i turniejów wiedzy pożarniczej:

-   dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom w Lublinie  – 1 500 PLN,
-   dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom w Lipsku – 1 000 PLN,
-   dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez ZOSP RP w Brodnicy - 2 500 PLN,
-   ufundowanie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym – 1 500 PLN,
-   przekazano artykuły przeznaczone na nagrody w akcjach prewencyjnych dot. bezpieczeństwa – 1 188 PLN.

5. Przekazanie jednostkom OSP,  środków z 1% w łącznej wysokości – 11 101  PLN.

6. Działanie na rzecz OSP  w Ożarowie Mazowieckim –zabudowa samochodu Mercedes Sprinter ,
     dofinansowanie działalności statutowej – 149 778 PLN.

7. Doposażono nową siedzibę KWPSP w Warszawie   – 185 796 PLN.

8. Zakup i przekazanie sprzętu dla OSP Bieńkowice – 3 591 PLN.

9. Dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia strażnicy OSP Wesoła –  20 000 PLN.

10. Wsparcie finansowe działalności statutowej Małej Straży w Mikołajewie  i Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto – 4 590 PLN.

11. Dofinansowanie i zakup sprzętu dla OSP Grzymałków – 4 600 PLN.

12. Zakupiono sprzęt specjalistyczny do ratownictwa wysokościowego dla OSP Bełdów i KM PSP Łódź – 4 507 PLN.

13. Dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo Przyszłości - Człowiek, Środowisko, Natura”  - 3 000 PLN.

14. Organizacja Konferencji „ Innowacyjne Techniki Gaśnicze – Mgła Wodna” – 20 698 PLN.

15. Organizacja Konferencji Safehotel – Bezpieczny hotel  – 4 598 PLN.

16. Dofinansowano sztandar dla OSP w Rogoźnie– 4 000 PLN.

17. Dofinansowanie Zakupu Doposażenia KP PSP w Ostrzeszowie – 17 000 PLN.

18. Sfinansowanie pokazów szkoleniowych z wykorzystaniem urządzenia tnąco- gaśniczego Cobra i wszędołazu Argo – 13 337 PLN.

19. Propagowanie wiedzy pożarniczej (przekazanie materiałów edukacyjnych  promujących numery telefonów alarmowych,
       dofinansowanie publikacji, współorganizacja Pikniku Strażackiego) KM PSP Radom – 4755 PLN.

20. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych szkół pożarniczych w postaci zakupu i przekazania czujek dla CS PSP w Częstochowie – akcja 
       "Szkoła dla szkół wspólnie zgaśmy ryzyko” ,  „Wieczór z nauką”  ZS  w Pionkach oraz  „1,2,3 bądź bezpieczny i ty” – 18 498 PLN.

21. Dofinansowanie narady Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Warszawie – 7 680 PLN.

22. Ufundowanie stypendium i nagród  dla najlepszych strażaków ( Strażak Roku, najlepszy absolwent SGSP) ,
       dofinansowanie Dnia Podchorążego –  3 699 PLN.

23. Wsparcie działalności statutowej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – 2 500 PLN.

24. Przekazano nieodpłatnie artykuły i wydawnictwa jednostkom straży pożarnej na kwotę 7 636 PLN.

25. Wsparcie organizacji XI Pielgrzymki Strażaków do Częstochowy – 1 145 PLN.

26. Wspomaganie rozwoju Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach  i Sali Tradycji – 2 920 PLN.

27. Dofinansowanie wydania książki „ Komendant płk poż. Józef Dobosz we wspomnieniach wychowanków i przyjaciół”  - 5 830 PLN.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym
Fundacja wydatkowała kwotę  573 135,26 PLN, z tego:

a.  dla PSP  288 381,31 PLN,
b.  dla OSP  212 246,44 PLN,
c.  na inną działalność statutową  72 507,51 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1.  W dniach 9 - 11 czerwca w Kielcach zorganizowano XI Międzynarodową Wystawę  "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa”.
     Dla zwiedzających wstęp na wystawę był bezpłatny.
2.  Opracowanie ekspertyz, opinii i opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zabezpieczenie imprezy masowej Sylwester
     Stadion Narodowy, kompleksowe prace ppoż. w Zespole Budynków Biurowych przy ul. Siennej w Warszawie, ekspertyza budynek
     Spektrum w Warszawie, ekspertyza i obsługa konsultingowa budynek Q22 w Warszawie.
3.  Organizacja szkoleń.

W 2016 r. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2016 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji w 2016 r. wypłacono honorarium Prezesowi Zarządu – Markowi Płoticy, za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji, o łącznej wysokości 63 000,00 PLN brutto.

Na 31.12.2016 r. w Fundacji zatrudnione były:

1)  pracownik obsługi biura – 1 etat,
2)  księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 82 587,86 PLN. W 2016r. wypłacono 10 320,00 PLN premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zleceń wyniosły 2 610,00 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich – 18 672,00 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 121 817,62 PLN.

Środki na rachunkach bieżących w banku ING Bank Śląski 47 158,49 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych – 1 110,58 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2016 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów 479 161,99 PLN, a zobowiązań 185 392,60 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 4 185,47 PLN.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlegało badaniu przez Biegłego Rewidenta.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.
2) Rachunek zysków i strat.
3) Bilans.

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 20 marca 2017 r.

Marek Płotica – prezes              

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes   

Stanisław, Marian Mazur – członek 

 

 

 

 
 
Czytany 4134 razy

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information