Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2018

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2018

 

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

            Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000) oraz 7 listopada  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.                                  

Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz  – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:

Marek Płotica – prezes

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes

Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

            Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

            Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim poprzez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych  w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ Fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród  społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

            Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów      i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa       i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej  projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych , opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

            Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2018 r. uzyskała w formie darowizn

8 550,00 PLN

Wpływy  z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły

24 394,70 PLN

Przychody z działalności gospodarczej  wyniosły

438 742,48 PLN

co stanowi  93,01% przychodów

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

3,10 PLN

Przychody finansowe

2,92 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po uwzględnieniu  kosztów ogólno administracyjnych

28 951,02 PLN

Koszty związane z działalnością statutową

49 360,50 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą

371 728,13 PLN

Koszty ogólno administracyjne wyniosły

45 232,45 PLN

Pozostałe koszty

1 880,47 PLN

 

            Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1/ dofinansowanie mistrzostw strażaków w sporcie pożarniczym, wsparcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP – 15 939,20 PLN,

2/ wsparcie organizacji konkursów, akcji prewencyjnych o tematyce pożarniczej, m.in. konkurs radiowy, Turniej Wiedzy Pożarniczej – 750,00 PLN,

3/ dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchach – 12 400,00 PLN,

4/ przekazanie sprzętu specjalistycznego - dron DJI PHANTOM 4 ADVANCED  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdowie – 5 379,00 PLN,

5/ przekazanie 14 892,30 PLN  pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych -  zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez podatników /działalność statutowa/:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu,                                                           

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu,                                                    

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy,                                                          

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach,                                                     

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim,                                                     

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych,                                   

Komenda Powiatowa PSP w Ruszowicach,                                                           

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach,                                                         

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach,                                                            

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie,                                                    

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim.

6/ Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządami wojewódzkimi. Zupełny brak współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym wydatkowano  49 360,50 PLN, w tym na Państwową Straż Pożarną 212,90 PLN, na ochotnicze straże pożarne 32 458,40 PLN, na inną działalność statutową 16 689,20 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ podjęto prace nad zorganizowaniem targów „S4S Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy” w dniach 13 – 14 listopada 2018 r. Oferta skierowana była do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. Podpisano umowę na wynajem powierzchni wystawienniczej  na terenie Targów EXPO 21 w Warszawie. Na konto Targów przelano zaliczkę w wysokości 50% ceny wynajmu / 34 317 PLN/. Pomimo intensywnej akcji pozyskania wystawców /setki pism zapraszających wysyłanych pocztą, liczne zaproszenia mailowe, osobiste spotkania z kierownictwem firm – w tym podczas Targów SAWO w Poznaniu/, nie udało się zachęcić do udziału w targach odpowiedniej liczby wystawców. Fundacja została zmuszona do odwołania imprezy. Ta decyzja skutkowała sporządzeniem aneksu do umowy o wynajmie powierzchni wystawienniczej. Ze względu na to, że kontrahent dysponował wekslem Fundacji – Zarząd został przymuszony do przesunięcia terminu zorganizowania jakiejkolwiek imprezy na wynajętej powierzchni wystawienniczej do końca 2019 r. za cenę umowną, którą musielibyśmy zapłacić organizując wystawę – 34 000,00 PLN,

2/ zakończono realizację umowy o sprzedaży urządzeń tnąco – gaszących COBRA. Stało się tak ze względu na utratę przedstawicielstwa producenta  przez dotychczasowego wyłącznego przedstawiciela – firmę Intervent  Corp sp. z o.o. z którą Fundacja miała podpisaną umowę. 

3/ Zarząd Fundacji podjął starania zmierzające do zorganizowania wystawy EDURA. Komendant główny PSP odmówił prośbie objęcia tego przedsięwzięcia patronatem. Podczas poprzednich wystaw Edura, zarówno komendant główny PSP, jak i minister spraw wewnętrznych chętnie podejmowali się patronowania wystawom Edura, które między innymi z tego powodu cieszyły się dużą frekwencją wystawców. W tej sytuacji Zarząd Fundacji podjął próbę zorganizowania wystawy Edura wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasza inicjatywa nie spotkała się z uznaniem  prezesa Waldemara Pawlaka. W związku z naszym niepowodzeniem – organizacji wystawy podjęły się Targi Kielce, do uczestnictwa w której zaproszono firmy od lat wystawiające się podczas Edury. Komendant główny PSP objął nad tą wystawą patronat,

4/ Zarząd Fundacji podjął starania o przejęcie na rzecz Lasów Państwowych szkolenia pracowników zobowiązanych do uczestniczenia w działaniach gaśniczych podczas pożaru lasu. Opinia na temat kompetencji Fundacji w tym zakresie wystawiona przez Państwową Straż Pożarną była negatywna. Nikt nam nie wyjaśnił, na jakiej podstawie została wystawiona. W tej sytuacji nie udało się nam przejąć zadania, którego realizacja stwarzała możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową,                                                  

5/ kontynuowano umowę z firmą AMC Chołdzyński, dotyczącą opiniowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych,

6/  opracowano graficznie i wydano dwudzielny kalendarz zmianowy PSP. Nakład  1500 egz. Został w całości sprzedany,

7/ w związku z zaprzestaniem bezpośredniej sprzedaży zlikwidowano zgodnie z procedurą dwie kasy fiskalne.

            W 2018 r. Zarząd Fundacji odbył 10 posiedzeń.                                                            Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

            Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie zatrudniano pracowników. Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom w 2018 r. wyniosły 1 682,87 PLN. Nie wypłacono premii pracownikom.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 6 630,00 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2018 r. wynosiły 297,00 PLN.

Środki na rachunkach bieżących  w banku ING Bank Śląski wynosiły 31 921,03 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych  - 818,74 PLN.

Wartość aktywów 272 672,05 PLN, a zobowiązań 63 789,82 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 2 218,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek  Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2018 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A,  DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania

1/ Bilans

2/ Rachunek zysków i strat 

3/ Darowizny w latach 2001 – 2018

4/ Wydatki statutowe w latach 2001 – 2018

5/ Wynik działalności statutowej w latach 2001 – 2018.

Przedkładane sprawozdanie  zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji  w dniu 26 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Czytany 2138 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information