Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Spis Treści :


FUNDACJA Edukacja i Technika Ratownictwa została powołana w październiku 2000 r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm., ost. zm. Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz statutu ustalonego przez fundatorów.

Mamy przyjemność poinformować, że FUNDACJA Edukacja i Technika Ratownictwa w dniu 25 maja 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000056217.

Powyższe oznacza, że Fundacja od tego dnia ma obowiązki i przywileje określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:http://www.pozytek.gov.pl

Podstawowym celem Fundacji, zgodnie z jej statutem, jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej.

 

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959):

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, którymi są:

  • Komenda Główna,

  • komendy wojewódzkie,

  • komendy powiatowe (miejskie), w skład których wchodzą jednostki ratowniczo - gaśnicze,

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia,

  • jednostki badawczo-rozwojowe,

  • Centralne Muzeum Pożarnictwa,

 • jednostki organizacyjne wojskowej ochrony przeciwpożarowej,

 • zakładowe straże pożarne,

 • zakładowe służby ratownicze,

 • gminne zawodowe straże pożarne,

 • powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne,

 • terenowe służby ratownicze,

 • ochotnicze straże pożarne,

 • związek ochotniczych straży pożarnych,

 • inne jednostki ratownicze.

Fundacja osiągając swoje cele:

 • nabywa sprzęt i wyposażenie dla służb ratowniczych oraz nieodpłatnie przekazuje lub użycza go tym służbom,

 • wyposaża szkoły i ośrodki szkolenia, komendy i jednostki ratowniczo - gaśnicze w aparaturę i sprzęt, służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

 • wspiera finansowo prace naukowo - badawcze prowadzone przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służące doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,

 • funduje stypendia naukowe ratownikom i innym osobom, działającym na rzecz służb ratowniczych,

 • popularyzuje i wdraża nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

 • organizuje konkursy upowszechniające wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

 • wspiera finansowo sport pożarniczy, zawody sportowo-pożarnicze, kulturę fizyczną i działalność turystyczno - krajoznawczą kształtujące sprawność indywidualną i zespołową ratowników.

Fundacja prowadzi też działalność gospodarczą na terenie kraju i za granicą, a dochody z tej działalności przeznaczane są na realizację podstawowych celów statutowych.

Działalność gospodarcza Fundacji polega na:

 • wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów i ulotek,

 • organizowaniu wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowaniu i promowaniu firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

 • organizowaniu w zakładach pracy (z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej) szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

 • doradztwie i sporządzaniu ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, poprzez opiniowanie planów przeciwpożarowych zakładów i instytucji, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,

 • usługach i handlu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucji, instalowaniu i konserwacji sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowywaniu instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno - ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny.

Dochodami Fundacji są:

 • spadki, zapisy i darowizny,

 • wpływy z majątku fundacji,

 • odsetki bankowe,

 • wpływy z działalności gospodarczej.

Darczyńcy,oraz inne osoby, mogą, oprócz fundatorów, wchodzić w skład Rady Fundacji, a przez to wpływać m. in. na:

 • zatwierdzanie planów i programów wieloletnich działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd Fundacji,

 • powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, jego zastępcy, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

 • przyznawanie wyróżnień honorowych oraz nagród dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji, ratownictwa i ochrony ludności.

Darczyńcą może być każda osoba fizyczna lub prawna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe.

W myśl art. 888 K. c.: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”

Darowizna może mieć postać pieniężną, rzeczową, a może też polegać na świadczeniu usług. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega jej wartość.

Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków - musi jednak uzyskać akceptację Zarządu Fundacji.

Darczyńcy korzystają z ulg w podatku dochodowym. Odliczenia podatkowe są więc dla nich zachętą finansową do uczestniczenia w realizacji zaszczytnych celów Fundacji.

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady korzystania z ulg podatkowych w zakresie możliwości odliczaniadarowizn od podstawy opodatkowania.

Dokonała tego ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2262), która znowelizowała ustawy podatkowe w zakresie odliczeń podatkowych dla podatników, a także w zakresie zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego.

Podstawą prawną odliczania od podstawy opodatkowania, darowizn dokonywanych przez osoby fizyczne jest znowelizowany art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252).

Zgodnie z tym przepisem, podstawę obliczenia podatku dochodowego stanowi ustalony dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego – organizacjom, o których mowa w tej ustawie (w art. 3 ust. 2 i 3) prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych również w tej ustawie – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350,00 zł w roku podatkowym; jest to łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn, również na drugi dopuszczalny cel, a mianowicie na cel kultu religijnego, i musi być przekazana organizacjom realizującym cele działalności pożytku publicznego.

Wydatki na te cele mogą być odliczone od dochodu, pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru lub usługi uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na powyższe cele może być zastosowane pod warunkiem, że wysokość tych wydatków będzie udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzona została jeszcze jedna możliwość zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z tymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 26 ust. 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłaty te nie są darowiznami, o których mówi art. 26 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Zasady zmniejszania zobowiązania podatkowego poprzez odpis od należnego podatku 1% jego wartości i przekazanie jej na rzecz organizacji pożytku publicznego, określone zostały w dodanym art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów, wynikający z zeznania podatkowego (PIT – 36, PIT – 37), zmniejsza się, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie – do dnia złożenia tego zeznania (nie później jednak niż do dnia upływu terminu dla złożenia zeznania, tj. do dnia 30 kwietnia następnego roku, dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zmieszenie to nie może przekroczyć kwoty dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

Zmniejszenie należnego podatku może nastąpić, gdy:

 • wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego zostały udokumentowane dowodem wpłaty na jej rachunek bankowy, oraz

 • nie zostały odliczone od dochodu jako darowizny (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z dowodu wpłaty musi wynikać:

 • imię i nazwisko oraz adres wpłacającego,

 • kwota dokonanej wpłaty,

 • nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata.

Odpis 1% od podatku nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.

Przekazanie 1%, wyłącznie dla organizacji pożytku publicznego, nie jest ani darowizną, ani ulgą w podatku. Jest to w polskim prawodawstwie nowy mechanizm, umożliwiający przekazanie części podatku należnego budżetowi państwa – wybranym organizacjom pożytku publicznego.

Praktyczne jego wykorzystanie nastąpi dopiero przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2004, tj. w okresie od stycznia do 30 kwietnia 2005 r.

Przekazanie 1% w rozliczeniu podatkowym za rok 2003 było możliwe do 30 kwietnia 2004 r. W związku jednak z tym, że o status organizacji pożytku publicznego można było się ubiegać dopiero od 1 stycznia 2004 r., skorzystanie z tego mechanizmu w rozliczeniu za rok 2003 było jeszcze znikome.

Podstawą prawną odliczania od podstawy opodatkowania, darowizn dokonywanych przez osoby prawne jest art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546).

Od 1 stycznia 2004 r. od podstawy opodatkowania odliczyć można darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego – organizacjom, o których mowa w tej ustawie (w art. 3 ust. 2 i 3) prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych również w tej ustawie.

Łączna wysokość darowizn (w tym również na cele kultu religijnego) nie może przekroczyć 10% dochodu, i tak jak w przypadku osób fizycznych, muszą być przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru lub usługi uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego jest możliwe po udokumentowaniu jej wysokości dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, wysokość którego wynika będzie wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego wysokość jej przyjęciu.

Zgodnie z art. 19d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1609), osoby prawne lub fizyczne mogą także uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.

Darowizny na budowę strażnic oraz ich wyposażenie i utrzymanie można przekazywać bezpośrednio jednostkom ochrony przeciwpożarowej albo innym podmiotom, mogącym pośredniczyć w realizacji ustawowych (czy statutowych) celów. Takim podmiotem jest właśnie Fundacja, a darczyńca może wskazać Fundacji jednostkę ochrony przeciwpożarowej, której chce przeznaczyć ofiarowane przez siebie środki.

Istnieją jednak pewne ograniczenia dla obdarowywanych jednostek ochrony przeciwpożarowej, będących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (Komenda Główna, komenda wojewódzka, komenda powiatowa (miejska) z jednostkami ratowniczo - gaśniczymi, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły oraz ośrodki szkolenia, jednostki badawczo-rozwojowe, Centralne Muzeum Pożarnictwa).

Darowizny zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej dokonywane przez:

 • państwowe jednostki organizacyjne,

 • właściwe terytorialnie jednostki administracji samorządowej oraz

 • fundacje i instytucje ubezpieczeniowe,

mogą być przyjmowane tylko przez jednostki będące dysponentami środków budżetowych.

Dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia są:

 • Dyrektor Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,

 • Komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie,

 • Komendanci Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu,

 • Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

 • Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej,

 • Komendant - Rektor Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Darowizny w formie pieniężnej dokonywane przez innych, niż wymieni wyżej darczyńców, mogą być przyjmowane wyłącznie przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, przy czym, jeśli kwota darowizny nie przekracza 300 zł - mogą być przyjmowane również przez jednostki będące dysponentami środków budżetowych, natomiast darowizny w formie rzeczowej - mogą być przyjmowane po wyrażeniu pisemnej zgody przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Większość jednostek ochrony przeciwpożarowej finansowanych jest z budżetu państwa, ale wszystkie realizują zaszczytne zadania i cele, zasługujące w opinii publicznej na najwyższe uznanie. Środki finansowe na cele ochrony przeciwpożarowej są ograniczone możliwościami budżetu państwa i są z zasady wysoce niewystarczające. Ważne więc stają się wszelkie formy i podejmowane inicjatywy poprawy możliwości technicznych ratownictwa, od szkolenia ratowników, poprzez prace naukowo - badawcze, pielęgnowanie tradycji, do stanu wyposażenia w sprzęt i odzież ochronną dla ratowników.

Taki ważny cel realizuje Fundacja, która liczy na szerokie poparcie społeczeństwa w realizacji jej zadań statutowych.

Zwracamy się do wszystkich, którym bliskie są sprawy szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a zwłaszcza edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej i zachęcamy do przekazywania:

 • darowizn na rzecz Fundacji,

 • 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji,

 • darowizn na budowę strażnic oraz ich wyposażenie i utrzymanie - bezpośrednio jednostkom ochrony przeciwpożarowej, lub Fundacji.

Podajemy adres Fundacji i numer konta bankowego, na który można przekazywać darowizny i 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych:

FUNDACJA Edukacja i Technika Ratownictwa

ul. Chłodna 3
00-891 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI O/WARSZAWA

32 10501054 1000 0022 5389 1267 PLN

W praktyce, wcale nie jest wykluczona rozwijająca się dynamicznie - nowa forma pomocy, a mianowicie sponsoring. Istnieje jednak opinia, że żadna instytucja władzy państwowej ani samorządowej nie może być bezpośrednio sponsorowana przez inny podmiot prawny, bez względu na jego formę prawną. Opinia ta odnosi się więc także do organów bezpieczeństwa powszechnego czy porządku publicznego (organy policji, Państwowej Straży Pożarnej) oraz do indywidualnych funkcjonariuszy zatrudnionych w tych instytucjach i to niezależnie od tego, czy na określone stanowiska zostali powołani, mianowani czy wybrani. Te wyłączenia dotyczą wszystkich sfer sponsoringu: pieniężnego, rzeczowego i usługowego. Podłożem takiej opinii są nie tylko powody natury prawnej, ale przede wszystkim istotne przyczyny społeczne i moralne.

Do sponsorowania mogą być wykorzystywane pieniądze, środki rzeczowe lub usługi sponsora, zawsze jednak w zamian za świadczenia ze strony sponsorowanego. I tu powstaje różnica w stosunku do klasycznej darowizny. W praktyce mogą być stosowane różne formy sponsorowania, zbliżające sponsorów do ofiarodawcy (darczyńcy), nie nastawionych na korzyści ekonomiczne czy rozgłos. Ta forma pomocy jest szczególnie oczekiwana przy wspieraniu zadań wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale nie tylko zadań czysto ratowniczych, są przecież jednostki Państwowej Straży Pożarnej działające w dziedzinie kultury (Centralne Muzeum Pożarnictwa), nauki(Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) czy oświaty (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, pozostałe szkoły i ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej).

Ciągły brak publicznych środków finansowych dla realizacji zadań, był głównym motywem dla fundatorów o podjęciu decyzji powołującej Fundację i określeniu jej celów i zadań.

Urzeczywistnienie tych zadań może być realne poprzez dofinansowanie Fundacji przez sponsorów, działających w różnych dziedzinach.

Liczymy tu przede wszystkim na sponsorów, których profil i cel działalności jest zgodny lub zbliżony realizacją zadań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i Fundację, ale nie tylko.

Liczymy na producentów samochodów różnego rodzaju, sprzętu ratowniczego i medycznego, obuwia i ubrań ochronnych, komputerów, środków łączności - w zamian np. za reklamę produktów, a także świadczących usługi, np. ubezpieczeniowe.

Fundacja ma wówczas szansę stać się specyficznym typem z jednej strony sponsorowanego, a z drugiej sponsora.

Dziedzina, w jakiej działa Fundacja w decydującym stopniu jest finansowana przez państwo i ciągle boryka się zproblemami deficytu budżetowego. Dziedzina ta zajmuje jednak wysoką pozycję w opinii publicznej, realizuje bowiem ważne cele społeczne związane z ochroną ludności, ratownictwem różnego rodzaju, rozwojem technik ratowniczych, badaniami naukowymi.

Dziedzina ta powinna być wystarczająco atrakcyjna dla sponsorów.

Poprzez świadczenia na rzecz Fundacji sponsorzy mogą liczyć na wzajemne świadczenia służące reklamie firmy, jej produktów lub usług, utrwaleniu nazwy sponsora w świadomości społecznej. Sponsorzy mogą liczyć też na sympatię i wdzięczność ze strony władz za zrozumienie potrzeb.

W Polsce zaczyna się dopiero rozwijać sponsoring w dziedzinach nauki, kultury, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nie przynosi on jednak natychmiastowych efektów ekonomicznych, ale zaistnienie sponsora w świadomości społeczności lokalnej a nawet krajowej, podniesie jego renomę.

Dużą rolę mają tu do odegrania same jednostki ochrony przeciwpożarowej. Sponsorzy mogą reagować przecież na inicjatywy zewnętrzne. Inicjatywą każdej jednostki będzie zainteresować się odpowiednim dla niej, potencjalnym sponsorem, jakością wykonywanych przez niego produktów czy usług. Nie mniej ważne będzie rozeznanie co do jego kondycji ekonomicznej, perspektywicznych form współpracy czy nawet sposobu widzenia przez sponsora partnera.

Konieczne też może być szukanie pewnych związków między sponsorem o sponsorowanym.

Warto przy tym odwoływać się, np. do etycznego obowiązku działania, jakim jest obowiązek ratowania życia. Istotne będą też związki między sponsorem a sponsorowanym poprzez jego produkty lub produkcję zorientowaną na ochronę życia bądź eliminację zagrożeń. Szybciej bowiem sponsor zainteresuje się organizacją czy instytucją, która realizuje zadania przy pomocy jego produktów. Szansą na zainteresowanie firm sponsorowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej jest wysoka ocena opinii społecznej działań ratowników, przez co może wzrosnąć także akceptacja w opinii społecznej tego sponsoringu. Świadczenia sponsora mogą przyczynić się z kolei do większego zainteresowania opinii publicznej dziedziną ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, urządzeniami technicznymi służącymi do ratownictwa, czy wzrostu zaufania do firmy ubezpieczeniowej.

może przybierać różne formy. Mogą to być:

 • świadczenia pieniężne - w postaci kwot jednorazowych lub wypłat w określonym czasie; są najczęściej stosowaną formą współpracy sponsora z różnymi fundacjami,

 • świadczenia rzeczowe - w postaci wyposażenia w produkty sponsora, np. samochody, oleje napędowe, urządzenia, sprzęt ratowniczy i medyczny, odzież ochrony indywidualnej, obuwie ochronne, komputery, meble, aparaturę łącznościową, itp.,

 • świadczenie usług - przyjmujące postać np. organizacji imprez, przewozu, obsługi technicznej, ubezpieczenia, itp.

Świadczenia z kolei ze strony ewentualnych sponsorowanych jednostek mogą przybierać także różne formy. Wśród nich mogą występować:

 • usługi służące do popularyzowania nazwy firmy,

 • reklamowanie sponsora poprzez użytkowanie przedmiotów ufundowanych i produkowanych przez niego,

 • publikacje zawierające informacje o sponsorze,

 • umieszczanie znaków i nazwy sponsora w miejscach publicznych.

 

 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information