Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

STATUT

FUNDACJI EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA

Organizacja pożytku publicznego

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Fundatorów – Założycieli aktem notarialnym z dnia 23 października 2000 roku, sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brudnickiej w Warszawie (Repertorium A Nr 4436/ 2000), działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach oraz przepisów niniejszego statutu.

2. Fundacja może używać skrótu „Edura”,

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 6

Fundacja może używać nazwy będącej tłumaczeniem jej nazwy polskiej w języku obcym oraz ustalić i stosować znak według wzoru dozwolonego prawem i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci okrągłej zawierającej znak Fundacji i napis w otoku: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa oraz pieczątki podłużnej o treści zgodnej z jej nazwą i danymi identyfikacyjnymi.

ROZDZIAŁ II

Cel Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracji środowiska pożarniczego.

§ 9

Fundacja osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez:

1)   nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2)   wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3)   wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo - badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych
i gaśniczych,

4)   fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5)   popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6)   organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach
i sposobach ich eliminowania,

7)   wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.

8)   udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

§ 10

Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie programów
określających zadania.

§ 11

1.Koszty działalności Fundacji pokrywane są z posiadanych środków własnych, darowizn, otrzymywanych dotacji i środków na realizację działań publicznych.

2.Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że musi uzyskać akceptację Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ  III

Organa Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

1)   Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”,

2)   Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,

3)   Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 13

1.Zgromadzenie wyraża wolę wszystkich fundatorów odnośnie zasad działania Fundacji.

2.Postanowienia Zgromadzenia obwieszcza jego przewodniczący, wybrany spośród fundatorów.

3.Zgromadzenie powołuje spośród osób fizycznych lub prawnych, na wniosek jednego z fundatorów, od 11 do 19 członków Rady. Decyzje te Zgromadzenie podejmuje zwykłą większością głosów.

4.Zgromadzenie Fundatorów może zobowiązać Zarząd do określonych działań w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 14

1. Rada jest organem nadzorczym Fundacji.

2. W skład Rady mogą wchodzić fundatorzy oraz darczyńcy a także inne osoby.

3. Członkowie Rady:

1)   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,

2)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej,

3)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

4)   mogą zawiesić swoje członkowstwo w Radzie w przypadku objęcia stanowiska, pełnienia funkcji względnie prowadzenia działalności mogącej kolidować z ich pracą w Radzie. Zawieszenie to obniża skład liczbowy Rady, o którym mowa w § 13 ust. 3 Statutu,

5)   składają pisemne zawiadomienie do Przewodniczącego Rady o zawieszeniu członkowstwa w Radzie jak i jego ponownego podjęcia.

4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1)     dokonywanie zmian w statucie w drodze uchwały podjętej
w sposób tajny, większością co najmniej dwu trzecich głosów,
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Zmiana statutu wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach,

2)     uchwalanie regulaminu Rady i regulaminu Zarządu,

2a) uchwalenie tytułu „Honorowy Przewodniczący lub Honorowy Członek Rady Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa”,

2b) opracowanie regulaminu nadawania tytułów, o których mowa w pkt. 2a

3)     zatwierdzanie programu wieloletniej działalności Fundacji, przedstawionego przez Zarząd,

4)     opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

5)     powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu, i wiceprezesów, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

6)     przyznawanie wyróżnień honorowych oraz nagród dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji, ratownictwa i ochrony ludności.

4a. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Sposób podejmowania uchwał w tym trybie określa regulamin Rady.

5.Do zwoływania posiedzeń Rady uprawniony jest przewodniczący
i wiceprzewodniczący Rady, przewodniczący Zgromadzenia, o którym mowa w § 13 ust.2,oraz prezes Zarządu. Uchwały podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w sposób jawny, chyba że zostanie zgłoszony
i przyjęty formalny wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Prawo zgłoszenia takiego wniosku ma każdy z fundatorów lub członek Rady obecny na posiedzeniu. Powyższa zasada nie dotyczy tych przypadków, dla których określono odrębne uregulowania w niniejszym statucie.

6.Rada wyłania ze swego grona przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

7.Posiedzenia Rady zwołuje podmiot, o którym mowa w ust. 5
w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż dwa w roku.

8.Kadencja Rady trwa 5 lat.

§ 15

1.Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz od 1-5 członków Zarządu. Prezes oraz wiceprezesi Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę. Członków Zarządu powołuje i odwołuje prezes, po uzgodnieniu z przewodniczącym Zgromadzenia.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

3.     1) Zarząd na wniosek jednego ze swoich członków może spośród osób fizycznych lub prawnych powołać Kolegium Ekspertów w składzie 3-12. osób.

2) Kolegium Ekspertów o którym mowa w pkt. 1 jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu działającym zgodnie z uchwalonym przez siebie, a zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji regulaminem.

3) powołanie i odwołanie członków Kolegium Ekspertów następuje w drodze uchwały Zarządu.

4.Zarząd tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz powołuje
i odwołuje pełnomocników Zarządu.

5.Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji.

6.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów,  pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, oraz udzielania przez Fundację gwarancji czy poręczeń, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. Szczegółowe zasady postępowania w tym przedmiocie ustala Zarząd w drodze uchwały. Oświadczenie woli składa się w ten sposób, że pod nazwą Fundacji osoby upoważnione do ich składania zamieszczą swoje podpisy.

7.Zarząd co roku, do dnia 31 marca, przedkłada Radzie pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji.

8.Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 16

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady fundatorów w wysokości 2000 PLN wniesione gotówką przez fundatorów po 500 PLN każdy.

2.Na działalność gospodarczą Fundacja wydziela z funduszu założycielskiego kwotę 1000 PLN.

3.Środki majątkowe wniesione na rzecz Fundacji nie podlegają zwrotowi.

4.Środki majątkowe wniesione przez fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia.

5.Dochodami Fundacji są:

1)   spadki, zapisy i darowizny,

2)   wpływy z majątku Fundacji,

3)   odsetki bankowe,

4)   wpływy z działalności gospodarczej,

5)   dotacje,

6)   środki na realizację zadań publicznych.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza

§ 17

1.Fundacja prowadzi na terenie kraju i za granicą działalność gospodarczą. Dochody osiągane z tej działalności służą realizacji jej celów statutowych, zwiększaniu majątku Fundacji oraz pokrywaniu kosztów administracyjno-biurowych.

2.Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1) wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów plakatów i ulotek,

2) organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3) organizowanie dla zakładów pracy, z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4)   doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów przeciwpożarowych zakładów i instytucji, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,

5)   usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia
w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników.

3.   Formą aktywności zmierzającej do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego oraz tworzenie tych spółek.

4.           Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie
i finansowo zakłady. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji, sporządzającymi własne bilanse. Podlegają one Zarządowi Fundacji, który powołuje i odwołuje dyrektora zakładu i głównego księgowego. Dyrektor zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zakres działania zakładu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia ogólne

§ 17a

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów  lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "„osobami bliskimi"”,

2) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji

§ 18

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada w drodze głosowania tajnego, większością co najmniej dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W uchwale Rada wyznacza likwidatora Fundacji określając jego zadania i harmonogram ich realizacji.

§ 19

Po zakończeniu likwidacji likwidator składa sprawozdanie z likwidacji Radzie, a następnie wniosek do sądu o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 20

1.Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.

2.Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na nabycie sprzętu ratowniczego i przekazanie go jednostkom ratowniczym.

*  *  *

Tekst ujednolicony po zmianach dokonanych 3 czerwca 2015 r.

 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2015r. 

 

 

 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information