Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2018

 

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

            Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000) oraz 7 listopada  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.                                  

Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz  – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:

Marek Płotica – prezes

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes

Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

            Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

            Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim poprzez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych  w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ Fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród  społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

            Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów      i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa       i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej  projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych , opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

            Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2018 r. uzyskała w formie darowizn

8 550,00 PLN

Wpływy  z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły

24 394,70 PLN

Przychody z działalności gospodarczej  wyniosły

438 742,48 PLN

co stanowi  93,01% przychodów

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

3,10 PLN

Przychody finansowe

2,92 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po uwzględnieniu  kosztów ogólno administracyjnych

28 951,02 PLN

Koszty związane z działalnością statutową

49 360,50 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą

371 728,13 PLN

Koszty ogólno administracyjne wyniosły

45 232,45 PLN

Pozostałe koszty

1 880,47 PLN

 

            Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1/ dofinansowanie mistrzostw strażaków w sporcie pożarniczym, wsparcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP – 15 939,20 PLN,

2/ wsparcie organizacji konkursów, akcji prewencyjnych o tematyce pożarniczej, m.in. konkurs radiowy, Turniej Wiedzy Pożarniczej – 750,00 PLN,

3/ dofinansowanie zakupu motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchach – 12 400,00 PLN,

4/ przekazanie sprzętu specjalistycznego - dron DJI PHANTOM 4 ADVANCED  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdowie – 5 379,00 PLN,

5/ przekazanie 14 892,30 PLN  pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych -  zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez podatników /działalność statutowa/:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu,                                                           

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu,                                                    

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy,                                                          

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach,                                                     

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze Soleckim,                                                     

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych,                                   

Komenda Powiatowa PSP w Ruszowicach,                                                           

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach,                                                         

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach,                                                            

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie,                                                    

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim.

6/ Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządami wojewódzkimi. Zupełny brak współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym wydatkowano  49 360,50 PLN, w tym na Państwową Straż Pożarną 212,90 PLN, na ochotnicze straże pożarne 32 458,40 PLN, na inną działalność statutową 16 689,20 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ podjęto prace nad zorganizowaniem targów „S4S Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy” w dniach 13 – 14 listopada 2018 r. Oferta skierowana była do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. Podpisano umowę na wynajem powierzchni wystawienniczej  na terenie Targów EXPO 21 w Warszawie. Na konto Targów przelano zaliczkę w wysokości 50% ceny wynajmu / 34 317 PLN/. Pomimo intensywnej akcji pozyskania wystawców /setki pism zapraszających wysyłanych pocztą, liczne zaproszenia mailowe, osobiste spotkania z kierownictwem firm – w tym podczas Targów SAWO w Poznaniu/, nie udało się zachęcić do udziału w targach odpowiedniej liczby wystawców. Fundacja została zmuszona do odwołania imprezy. Ta decyzja skutkowała sporządzeniem aneksu do umowy o wynajmie powierzchni wystawienniczej. Ze względu na to, że kontrahent dysponował wekslem Fundacji – Zarząd został przymuszony do przesunięcia terminu zorganizowania jakiejkolwiek imprezy na wynajętej powierzchni wystawienniczej do końca 2019 r. za cenę umowną, którą musielibyśmy zapłacić organizując wystawę – 34 000,00 PLN,

2/ zakończono realizację umowy o sprzedaży urządzeń tnąco – gaszących COBRA. Stało się tak ze względu na utratę przedstawicielstwa producenta  przez dotychczasowego wyłącznego przedstawiciela – firmę Intervent  Corp sp. z o.o. z którą Fundacja miała podpisaną umowę. 

3/ Zarząd Fundacji podjął starania zmierzające do zorganizowania wystawy EDURA. Komendant główny PSP odmówił prośbie objęcia tego przedsięwzięcia patronatem. Podczas poprzednich wystaw Edura, zarówno komendant główny PSP, jak i minister spraw wewnętrznych chętnie podejmowali się patronowania wystawom Edura, które między innymi z tego powodu cieszyły się dużą frekwencją wystawców. W tej sytuacji Zarząd Fundacji podjął próbę zorganizowania wystawy Edura wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasza inicjatywa nie spotkała się z uznaniem  prezesa Waldemara Pawlaka. W związku z naszym niepowodzeniem – organizacji wystawy podjęły się Targi Kielce, do uczestnictwa w której zaproszono firmy od lat wystawiające się podczas Edury. Komendant główny PSP objął nad tą wystawą patronat,

4/ Zarząd Fundacji podjął starania o przejęcie na rzecz Lasów Państwowych szkolenia pracowników zobowiązanych do uczestniczenia w działaniach gaśniczych podczas pożaru lasu. Opinia na temat kompetencji Fundacji w tym zakresie wystawiona przez Państwową Straż Pożarną była negatywna. Nikt nam nie wyjaśnił, na jakiej podstawie została wystawiona. W tej sytuacji nie udało się nam przejąć zadania, którego realizacja stwarzała możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową,                                                  

5/ kontynuowano umowę z firmą AMC Chołdzyński, dotyczącą opiniowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych,

6/  opracowano graficznie i wydano dwudzielny kalendarz zmianowy PSP. Nakład  1500 egz. Został w całości sprzedany,

7/ w związku z zaprzestaniem bezpośredniej sprzedaży zlikwidowano zgodnie z procedurą dwie kasy fiskalne.

            W 2018 r. Zarząd Fundacji odbył 10 posiedzeń.                                                            Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

            Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie zatrudniano pracowników. Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom w 2018 r. wyniosły 1 682,87 PLN. Nie wypłacono premii pracownikom.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 6 630,00 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2018 r. wynosiły 297,00 PLN.

Środki na rachunkach bieżących  w banku ING Bank Śląski wynosiły 31 921,03 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych  - 818,74 PLN.

Wartość aktywów 272 672,05 PLN, a zobowiązań 63 789,82 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 2 218,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek  Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2018 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A,  DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania

1/ Bilans

2/ Rachunek zysków i strat 

3/ Darowizny w latach 2001 – 2018

4/ Wydatki statutowe w latach 2001 – 2018

5/ Wynik działalności statutowej w latach 2001 – 2018.

Przedkładane sprawozdanie  zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji  w dniu 26 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2017

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego (zwana dalej „Fundacją”) ma  siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.
Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns
F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.
Fundacja w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Skład Rady Fundacji:
 1. Teofil Jankowski – przewodniczący
 2. Wiesław Leśniakiewicz – zastępca przewodniczącego
 3. Gustaw Mikołajczyk – zastępca przewodniczącego
 4. Wojciech Roguski – zastępca przewodniczącego
 5. Ryszard Szczygieł – sekretarz
 6. Aleksander Cycoń
 7. Marek Gabzdyl
 8. Ryszard Grosset
 9. Marek Jasiński
 10. Ryszard Psujek
 11. Bogdan Przysłupski
 12. Jan Szrajber
 13. Aleksander Szymański
Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
Marek Płotica – prezes
Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes
Stanisław, Marian Mazur – członek.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów,  pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych oraz udzielania przez Fundację gwarancji czy poręczeń upoważniony jest prezes  lub dwóch członków Zarządu, w tym wiceprezes.
Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracji środowiska pożarniczego.
Fundacja osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez:
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo - badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
 6. organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 7. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
 8. udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:
 1. wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów i ulotek,
 2. organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,
 3. organizowanie dla zakładów pracy, z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,
 4. doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów przeciwpożarowych zakładów i instytucji, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,
 5. usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa
  i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy
  i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.
Fundacja w 2017 r. uzyskała w formie darowizn                         34 650,00 PLN
Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły                  19 443,30 PLN
Zalegle nawiązki sądowe otrzymane przez  Fundację                  1 150,00 PLN
Przychody z działalności gospodarczej wyniosły                       376 322,06 PLN
co stanowi 86,33 % przychodów.
Pozostałe przychody operacyjne                                                    3 881,84 PLN
Przychody finansowe                                                                         476,54 PLN
Strata z działalności gospodarczej po uwzględnieniu
kosztów ogólnoadministracyjnych                                               - 59 873,77 PLN
Koszty związane z działalnością statutową                                   51 678,34 PLN
Koszty związane z działalnością gospodarczą                            304 346,17 PLN
Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły                                       161 332,68 PLN
Pozostałe koszty                                                                              6 665,36 PLN
 
 

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
 
W zakresie działalności statutowej:
 
1. Wydanie, sprzedaż i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym kalendarzyków zmianowych Państwowej Straży Pożarnej oraz kalendarzy promujących targi „S4S” na 2018 r.
2. Kontynuowanie współpracy z  Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
3. Wspieranie sportu pożarniczego przez dofinansowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji polskich strażaków – 16 240 PLN.
4. Dofinansowanie konkursów i turniejów wiedzy pożarniczej:
-   przekazanie artykułów na eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej do KP PSP w Grójcu – 335,91 PLN,
-   dofinansowanie eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanych przez ZOSP w Brodnicy  – 1 000 PLN,
-   dofinansowanie organizacji eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanych przez Nadleśnictwo Radom – 1 224 PLN,
-   ufundowanie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Radiowym – 1 000 PLN,
5. Przekazanie jednostkom OSP  środków z 1% w łącznej wysokości – 26 968,59  PLN.
6. Przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach narzędzi ratowniczych Halligan NUPLA – 930,50 PLN
7. Przekazano nieodpłatnie artykuły i wydawnictwa jednostkom straży pożarnej na kwotę 2 731,94 PLN.
8. Przekazanie nagrody dla Strażaka Roku 2017 – 728 PLN.
W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym
Fundacja wydatkowała kwotę  55 243,30 PLN, z tego:
       a/ dla PSP 28 061,91  PLN,
       b/ dla OSP 23 096,89 PLN,
       c/ na inną działalność statutową 519,54 PLN.
 
W zakresie działalności gospodarczej:
 
 1.    Poczyniono starania w celu zorganizowania XII edycji Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2017. Początkowo udział w XII edycji EDURY zapowiedziałowiele specjalistycznych firm – wystawców z Polski oraz  z krajów Europy. Zapowiedziały również  udział liczne delegacje państw europejskich z najwyższej rangi przedstawicielami ich służb ratowniczych.
Ważnym elementem inaugurującym wystawę miała być  międzynarodowa konferencja podsumowująca dorobek Państwowej Straży Pożarnej oraz spotkanie pokolenia, które współtworzyło tę formację w kontekście jej jubileuszu 25.lecia powołania. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia przejął na siebie Klub Generalski Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu  Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA.  Wystawa po raz pierwszy miała się odbyć na terenie PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie k. Warszawy w dniach 25 – 28 maja. Dodyspozycji wystawców zarezerwowaliśmy 12000 m²  powierzchni ekspozycyjnej i4000 m² powierzchni poligonowej – znakomitych warunków do różnego rodzaju ćwiczeń i pokazów zewnętrznych.                                                                                                                      Zaprosiliśmy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej do objęcia patronatem honorowym tego przedsięwzięcia, które zaczęło się cieszyć dużym zainteresowaniem. Komendant Główny, po raz pierwszy w historii wystaw EDURA, odmówił przyjęcia patronatu honorowego - mimo obowiązującego do dziś porozumienia, w którym postanowiono:
§1  Komendant Główny PSP oraz Fundacja nawiązują współpracę w celu rozwijania i popularyzowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
§2  Komendant Główny PSP wspiera organizację Międzynarodowej Wystawy EDURA obejmując nad nią patronat. Patronat polegać będzie na wspieraniu działań organizatorskich Fundacji w czasie przygotowywania i trwania Międzynarodowej Wystawy EDURA bez angażowania własnych środków finansowych.
§3W czasie trwania Międzynarodowej Wystawy EDURA Komendant Główny PSP uczestniczy w merytorycznym nadzorze nad przebiegiem towarzyszących jej sympozjów, seminariów i konferencji.
§4Komendant Główny PSP dokonuje oceny prezentowanych ekspozycji i produktów. W tym celu ustanowi specjalne wyróżnienia, których forma będzie miała trwały symboliczny charakter. Wyróżnienia zostaną wykonane ze środków finansowych Fundacji.
Równocześnie z naszymi działaniami Targi Kielce w terminie przewidzianym dla XII edycji Międzynarodowej Wystawy EDURA przystąpiły do  pracy nad wystawą IFRE-EXPO, zapraszając na nie te same firmy, które tradycyjnie, od lat uczestniczyły w poprzednich edycjach naszej wystawy EDURA. W sposób nieuprawniony wykorzystały naszą bazę firm, informując potencjalnych wystawców, że IFRO-EXPO to kontynuacja wystawy EDURA. Zdezorientowane firmy zgłaszały swój udział w imprezie Targów Kielce, tym bardziej że komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym tej imprezy wystawienniczej. Ta decyzja była zabójcza dla naszych planów zorganizowania z dużym rozmachem XII Edury, połączonej z obchodami 25.lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Część wystawców, którzy zgłosili akces uczestniczenia w XII EDURZE dowiedziawszy się o objęciu przez komendanta głównego  patronatem honorowym targów IFRE-EXPO w Kielcach – zrezygnowała z uczestniczenia w organizowanych przez Fundację targów XII EDURA. Efekt był taki, że zamiast pozyskać 500 – 700 tys. zł /tyle średnio Fundacja zyskiwała na działalność statutową z organizacji targów EDURA/, musieliśmy rozwiązać umowę z firmą PTAK Warsaw-Expo, zrezygnować z zarezerwowanych powierzchni wystawienniczych i zapłacić pierwszą ratę w wysokości 14 tys. zł. zaliczki za wynajem tych powierzchni. Należy podkreślić, że firma PTAK Warsaw Expo rozumiejąc trudną sytuację, w której nie z naszej winy znaleźliśmy się – zaprzestała wezwań do zapłaty kolejnych dwóch zaliczek. Pieniądze, które planowaliśmy wydać na sprzęt  i edukację ratowniczą zarobiły Targi Kielce. Decyzja Komendanta Głównego o patronacie nad IFRE-EXPO o  tyle zubożyła środki na działalność operacyjno-techniczną jednostek PSP i OSP.
 
2.    W tej sytuacji, mając na celu pozyskanie środków na działalność statutową i funkcjonowanie biura Fundacji  Zarząd podjął działania zmierzające do organizacji targów „S4S” (solution for safety) Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy. Została podpisana umowa o najem 1100 m2  powierzchni wystawowej z Warszawskim Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14 na wystawę organizowaną w dniach 15-17 listopada 2017 r. Cena, którą Fundacja miała zapłacić w trzech ratach za wynajem powierzchni wystawowej wynosiła 34 tys. zł.
W trakcie przygotowań pozyskano patronów honorowych i medialnych. Niestety, mimo szeroko zakrojonej akcji pozyskiwania wystawców drogą korespondencji pocztowej, wielokrotnych zaproszeń drogą mailową, rozmów telefonicznych i osobistych udało się pozyskać zaledwie 12 wystawców co uniemożliwiło zorganizowanie zaplanowanej wystawy.
Umowa nie przewidywała odstąpienia od jej realizacji. Mimo tego udało się nam wynegocjować odstąpienie przez wynajmującego powierzchnię od egzekucji pozostałej, nie zapłaconej kwoty 17 tys. za wynajem. Fundacja  natychmiast  zwróciła potencjalnym wystawcom wpłacone kwoty za uczestnictwo w wystawie.
Po dogłębnej analizie sytuacji Zarząd Fundacji podjął decyzję o przeniesieniu terminu tej wystawy na 2018 rok. Z Warszawskim Centrum EXPO XXI podpisano nową umowę. Za wynajem powierzchni wystawienniczej 1800 m2  w dniach 12-14 listopada 2018 r.  zapłacono pierwszą ratę w wysokości 13 728 zł.
Informacje o przesunięciu terminu, łącznie z zaproszeniem na przesuniętą w terminie imprezę zostały wysłane do wszystkich wystawców, którzy zadeklarowali udział w imprezie S4S pocztą, a do potencjalnych wystawców - drogą elektroniczną.
 
3.  Przeprowadzono coroczną akcję druku i upowszechniania kalendarzy strażackich. Nie udało się nam jednak osiągnąć zakładanego efektu, podobnego do lat ubiegłych. Komendant główny PSP z własnych środków wydrukował w ubiegłym roku 50 tys. kalendarzy plakatowych oraz 7 tys. kalendarzy dwudzielnych na 2018 r., które nieodpłatnie przekazano do jednostek PSP. W związku z tym działaniem nakład kalendarzy wydanych przez Fundację ograniczył się do  1,5 tysięca kalendarzy plakatowych oraz 1200 kalendarzy dwudzielnych. Jest to mniej niż 10 procent dotychczasowych nakładów. Z uwagi na koszty poligraficzne i drukarskie działania te przyniosły zysk około 4 tys. zł., które zostaną przeznaczone na działalność statutową. Warto nadmienić, że w ubiegłych latach, kiedy KG PSP nie wydawała własnych kalendarzy i nie upowszechniała ich nieodpłatnie – przychody Fundacji ze sprzedaży kalendarzy sięgały 60 – 90 tys. zł., które w postaci sprzętu ratowniczego lub środków na działalność edukacyjną i sportową trafiały do jednostek PSP i OSP.  
 
 4.  Decyzją Zarządu, zgodnie z zapisem statutowym, powołano zakład „Instytut Edukacji i Techniki Ratownictwa”, którego głównym zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej i szkoleniowej. Dyrektorem Instytutu został dr inż. Marek Chmiel.
5. Podjęto działania zmierzające do powołania „Zakładu Profilaktyki” z zamiarem przejęcia obsługi instytucji i zakładów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bhp. Pomimo szeroko zakrojonej akcji zapraszającej do współpracy nie udało się nam pozyskać kontrahentów. Obecnie ten kierunek działań został odłożony na przyszłe lata. Zostanie podjęty po zbadaniu zapotrzebowania rynku na tego typu usługi.     
 
 6. Opracowanie ekspertyz, opinii i opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
 -  zabezpieczenie imprezy masowej „Sylwester Stadion Narodowy”,
-   kompleksowe prace przeciwpożarowe w Zespole Budynków Biurowych przy ul. Siennej w Warszawie,
- ekspertyza budynku Spektrum w Warszawie,
- ekspertyza i obsługa konsultingowa budynku Q22 w Warszawie.
 
7.   Kontynuacja sprzedaży wydawnictw o tematyce strażackiej: książki, kalendarze.
 
W 2017 r. odbyło się 12  posiedzeń Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2017 r. nie pobierali wynagrodzenia.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji w 2017 r. wypłacono honorarium prezesowi Zarządu – Markowi Płoticy o łącznej wysokości 8 400,00 PLN brutto za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji.
 
Na 31.12.2017 r. w Fundacji były zatrudniony jeden pracownik do obsługi biura – 1 etat.
 
Średnioroczne zatrudnienie wynosi 1,95 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.
 
 Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 72 412,00 PLN. W 2017 r. nie wypłacono premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.                                    
Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły  1 360,00 PLN. Nie wypłacono wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.
 
Nie udzielono pożyczek.
Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 294,16 PLN.
Środki na rachunkach bieżących w banku ING Bank Śląski 72 217,50 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 17,71 PLN.
Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.
 
W 2017 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
 
Wartość aktywów 280 161,93 PLN, a zobowiązań 74 738,35 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 2 534,09 PLN.
 
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.
 
Załączniki do sprawozdania:
1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.
2) Rachunek zysków i strat.
3) Bilans.
 
Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu  19 marca 2018 r.Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2017.
 
 
 
 
Strona 1 z 2
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information