Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 
Administrator 2

Administrator 2

 

 

Sprawozdanie z działalności

Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

za rok 2020

         Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

            Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000) oraz 7 listopada  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem                      KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.                                   Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz  – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

            Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:                   

Marek Płotica – prezes

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes

Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

            Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

            Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim przez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych  w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród  społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

            Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów      i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa       i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej  projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/ usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

            Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2020 r. uzyskała w formie darowizn                                         0,00 PLN

Wpływy  z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły                        24 972,30 PLN

Przychody z działalności gospodarczej  wyniosły                            563 327,10 PLN

co stanowi  95,75% przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne                                                                49,55 PLN

Przychody finansowe                                                                                   0,93 PLN

Zysk    /z rachunku zysków i strat/                                                      46 482,12 PLN

Koszty związane z działalnością statutową                                        14 325,79 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą                                  508 304,63 PLN

Koszty ogólno-administracyjne wyniosły                                           18 322,07 PLN

Pozostałe koszty                                                                                       895,27 PLN

            Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1/ przekazanie 13 608 PLN  pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych -  zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez podatników /działalność statutowa/:      

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Przybyłowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Glinojecku

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywowólce

Ochotnicza Straż Pożarna w Leopoldowie

2/ dofinansowanie mistrzostw strażaków w sporcie pożarniczym, wsparcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP –717,79 PLN,

3/ przeprowadzono rozmowę z komendantem głównym PSP nadbrygadierem Andrzejem Bartkowiakiem o dalszej współpracy Fundacji z Komendą Główną PSP,

4/ kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i zarządami wojewódzkimi.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym wydatkowano  14 325,79 PLN, w tym na Państwową Straż Pożarną 3 253,59 PLN, na ochotnicze straże pożarne 11 072,20 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ kontynuowano umowę z firmą AMC Chołdzyński dotyczącą opiniowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych, w tym głównie realizacji budowy zespołu budynków HUB w Warszawie. Niestety umowa dobiega końca. Czynione są starania celem pozyskania kolejnych umów w tym zakresie,

2/ opracowano graficznie i wydano dwudzielny kalendarz zmianowy PSP. Nakład 1400 egz. został w całości sprzedany. 100 egz. rozdano w ramach działalności statutowej. Hasło przewodnie w kalendarzu „Nie wypalaj traw”,

3/ przeprowadzono rozmowy z dyrekcją EXPO XXI w Warszawie celem rozwiązania zobowiązań finansowych, które Fundacja zaciągnęła w związku z brakiem realizacji umowy związanej z organizacją targów BHP S4S,

4/ kontynuowano sprzedaż podręczników i innych zapasów z magazynu Fundacji.

W 2020 r. Zarząd Fundacji odbył 3 posiedzenia.                                        

Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie zatrudniano pracowników.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 3 870,00 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2020 r. wynosiły 300,69 PLN.

Środki na rachunkach bieżących  w banku ING Bank Śląski wynosiły 8 020,84 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych  - 3 839,41 PLN, na rachunku VAT – 3 650,10 PLN.

Wartość aktywów 149 719,61 PLN, a zobowiązań 4 805,48 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 20,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek  Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2020 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A,  DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania

1/ Bilans                                                                                                                                                  2/ Rachunek zysków i strat                                                                                                 

3/ Darowizny w latach 2001 – 2020                                                                               

4/ Wydatki statutowe w latach 2001 – 2020                                                                    

5/ Wynik działalności statutowej w latach 2001 – 2020.

Przedkładane sprawozdanie  zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji  w dniu 10 maja 2021 r.

piątek, 20 listopad 2020 10:45

Kalendarze zmianowe 2021

Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa kalendarz zmianowy, dwudzileny. 

W tym roku hasłem kalendarza jest: Stop wypalaniu traw

Kalendarz ścienny, dwudzielny z zaznaczonymi trzema zmianami.
Kalendarz lakierowany z listwami, na górze i na dole.
Kalendarz posiada czerwone okienko.

Kalendarze są do kupienia na stronie www.fabryka998.pl  oraz można odebrać osobiście w sklepie ZOSP w Warszawie na ul. Chłodna 3. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2019.

 

czwartek, 29 sierpień 2019 22:40

Konferencje - Strona w przebudowie

Nowości pojawią się wkrótce

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2018.

 

Strona 1 z 9
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information