Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2014

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2014

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego (zwana dalej „Fundacją”) ma  siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1)    Maciej Flemming – przewodniczący
2)    Marek Płotica – wiceprzewodniczący
3)    Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący
4)    Ryszard Szczygieł – wiceprzewodniczący
5)    Aleksander Cycoń – sekretarz
6)    Marek Gabzdyl
7)    Ryszard Grosset
8)    Teofil Jankowski
9)    Marek Jasiński
10)  Mirosław Pawlak
11)  Ryszard Psujek
12)  Bogdan Przysłupski
13)  Aleksander Szymański
14)  Jan Szrajber

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

Janusz Jędrzejczyk – prezes
Tadeusz Głowacki - wiceprezes
Artur Gonera - członek
Mirosław Jasztal –  członek
Stanisław, Marian Mazur – członek.

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składają:  prezes i wiceprezes – jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu.

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele przez:
1) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
2) wyposażanie szkół, ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
3) wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
4) fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
5) popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
6) organizowanie konkursów upowszechniających wśród społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
7) wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej - kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,
8) udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:

1) wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy,
2) organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
3) organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
4) doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2014 r. uzyskała w formie darowizn                         346 350,80 PLN
Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły                     19 551,55 PLN
Zalegle nawiązki sądowe otrzymane przez  Fundację                    5 480,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły                     2 170 123,24 PLN co stanowi 84,75 % przychodów.
Pozostałe przychody operacyjne                                                           8 990,77 PLN
Przychody finansowe                                                                             10 055,40 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po uwzględnieniu
kosztów ogólnoadministracyjnych                                                    222 137,98 PLN

Koszty związane z działalnością statutową                                     371 230,85 PLN
Koszty związane z działalnością gospodarczą                           1 529 870,39 PLN
Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły                                           500 377,23 PLN
Pozostałe koszty                                                                                      26 803,86 PLN

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 

1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:
     · kalendarzyk zmianowy Państwowej Straży Pożarnej,
    · strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej;

2. Kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
3. Wspieranie sportu pożarniczego przez dofinansowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego dla jednostek straży pożarnej:
- ZOSP RP w Brodnicy  2 500 PLN,  dofinansowanie organizacji Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizacja we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - III Halowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wysokościowym – 20 180 PLN,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Strażaków w piłce siatkowej -  2 500 PLN,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersport - 1 500 PLN,
- dofinansowanie organizacji VIII Mistrzostw  Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym – 2 500PLN,
- przekazanie  podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Raciechowicach artykułów edukacyjnych,  łączna kwota  - 1 700 PLN,
- doposażenie ekwipunku  reprezentacji strażaków SGSP -  2 600 PLN,
- dofinansowanie organizacji  Mistrzostw  Halowej Piłki Nożnej jednostek PSP woj. mazowieckiego - 3800 PLN,
- wsparcie  międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP - 53 870 PLN,

4. Dofinansowanie konkursów i turniejów wiedzy pożarniczej:
- nagroda w konkursie radiowym na najlepszy reportaż o tematyce pożarniczej -  1 000PLN,
- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 700  PLN,

5. Przekazanie jednostkom OSP, wskazanym przez podatników, środków z 1% w łącznej wysokości - 8 600 PLN ,
6. Dofinansowanie działalności   Klubu HDK Strażak - 1 000 PLN,
7. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Mrągowie - 4 000 PLN,
8. Dofinansowanie zakupu sprzętu  dla  OSP Bardo -  2 500 PLN,
9. Zakup sprzętu i działalność statutowa OSP Dobczyce - 5 000  PLN,
10. Nieodpłatne przekazanie książek, kalendarzy i innych artykułów jednostkom PSP i OSP na kwotę  - 20 480 PLN,
11. Zakup  drabiny ratowniczej dla KP PSP w Wąbrzeźnie - 6 480 PLN,
12. Zakup stabilizatorów głowy i pasów Biosave dla OSP w Ułężu - 1 360 PLN,
13. Zakup wyposażenia dla jednostek PSP ( JRG 4 oraz Komenda   Wojewódzka PSP w Warszawie,  JRG w  Łodzi)  - 9 300 PLN,
14. Obchody Dnia Strażaka w 2014 r. -  6 740 PLN,
15. Propagowanie wiedzy pożarniczej  - 12 370 PLN,
16. Zakup drabiny ratowniczej dla KP PSP w Lipsku -  1 960 PLN,
17. Dofinansowanie popularyzacji numerów alarmowych  przez KM PSP w Radomiu -  16 700 PLN,
18. Wspomaganie działalności statutowej i rozwoju  muzeów pożarniczych (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Muzeum Pożarnictwa w Warszawie, Muzeum Pożarnictwa w Raciechowicach) - 18 180 PLN,
19. Współfinansowanie akcji promujących bezpieczeństwo: „Nie dla czadu” i „Zgaś ryzyko”-   37 080 PLN,
20. Produkcja filmu poświęconego nestorowi polskiego pożarnictwa płk. poż. Władysławowi Pilawskiemu - 4 920 PLN,
21. Dofinansowanie organizacji obozu MDP w Kręsku - 19 970 PLN,
22. Zakup odzieży ochronnej dla ZOSP RP w Opolu - 29 999 PLN,
23. Propagowanie wiedzy pożarniczej (dofinansowanie wydawnictw: monografii „Gospodarowanie zasobami PSP w Wielkopolsce”, monografii ZEiRP, przekazanie materiałów edukacyjnych  promujących numery telefonów alarmowych) -  12 370 PLN,
24. Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Mała strażnica” w Częstochowie  -  6 990 PLN,
25. Spotkanie przedstawicieli  Federacji Stowarzyszeń Oficerów Pożarnictwa Państw UE w Poznaniu, mające na celu wymianę doświadczeń ratowniczych i szkoleniowych ze strażakami polskimi - 12 120 PLN,
26. Współorganizacja konferencji poświęconej działalności CS PSP w Częstochowie -  20 100 PLN,
27. Prace badawczo naukowe nad urządzeniem tnąco -gaśniczym „COBRA”  - 3 690 PLN,
28. Sprzęt medyczny dla ZOZ SP w Sochaczewie  -  4 500 PLN,
29.  Działalność statutowa ZOSP RP w Warszawie - 1 500 PLN,

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę 371 230,85 PLN, z tego:

a.  dla PSP 176 146,81 PLN,
b.  dla OSP 88 582,82 PLN,
c.  na inną działalność statutową 106 501,22 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1. W dniach 9 - 11 czerwca w Kielcach zorganizowano X Międzynarodową Wystawę  "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa”. Dla zwiedzających wstęp na wystawę był bezpłatny.

Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym zabezpieczenie cyklicznych imprez odbywających się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ekspertyza dotycząca ochrony przeciwpożarowej budynku Metropolitan w Warszawie, ekspertyz dotyczące budynku „Spektrum” w Warszawie, prace w zakresie ochrony ppoż. na budowie hotelu Doubletree by Hilton w Warszawie, kompleksowe prace ppoż. w Zespole Budynków Biurowych przy ul. Siennej w Warszawie.

2. Przeprowadzono inwestycję budowy zespołu garaży w Pionkach
3. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla strażaków woj. mazowieckiego w Kręsku.
4. Wydano nowy rodzaj kalendarza na 2015 r. - kalendarz książkowy PSP i OSP.
5. Wydano  książkę: „Palność drewna i wyrobów lignocelulozowych”.
6. Druk kwartalnika CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Przeciwpożarowa”.

W 2014 r. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2014 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia czterem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2014 r., w łącznej wysokości 126 000,00 PLN brutto, w tym:

- 108 000 PLN – prezes Zarządu,
-    18 000 PLN – trzech członków Zarządu.

Na 31.12.2014 r. w Fundacji zatrudnione były:

1) pracownik obsługi biura – 1 etat,
2) księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 66 627,86 PLN. W 2014 wypłacono 5 640,00 PL premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zleceń wyniosły 47 990,00 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich - 44 002,00 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 339,09 PLN.

Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 106 888,47 PLN,
na wyodrębnionym rachunku środków statutowych  899,56 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2014 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów 1 536 238,11 PLN, a zobowiązań 140 569,59 PLN,

w tym zobowiązania podatkowe 8 364,35 PLN.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa. 
2) Rachunek zysków i strat.
3) Bilans.

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r.

Janusz Jędrzejczyk – prezes 

Tadeusz Głowacki – wiceprezes 

Artur Gonera – członek 

Mirosław Jasztal – członek 

Stanisław Marian Mazur – członek 

 

Warszawa, 16 marca 2015 r.

 

Wydatki statutowe w latach 2001 – 2014

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

225 057

2

2002

175 974

3

2003

630 258

4

2004

677 307

5

2005

1 760 502

6

2006

457 446

7

2007

274 000

8

2008

212 780

9

2009

212 238

10

2010

328 218

11

2011

295 448

12

2012

830 900

13

2013

391 217

14

2014

371 230

 

Razem:

6 842 702

Darowizny otrzymane latach 2001 – 2014

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

70 559

2

2002

131 502

3

2003

115 500

4

2004

575 600

5

2005

1 252 448

6

2006

217 225

7

2007

122 310

8

2008

25 400

9

2009

111 736

10

2010

104 700

11

2011

265 806

12

2012

198 584

13

2013

224 764

14

2014

346 350

 

Razem:

3 762 484

Wyniki działalności statutowej Fundacji w latach 2001 - 2014

Opis

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Razem

Wydatki
statutowe

 225 057 

 175 974 

 630 258 

 677 307 

 1 760 502 

 457 446 

 274 128 

 212 779 

 212 238 

 328 218 

 295 448 

 830 900 

 391 217 

 371 230 

 6 471 472 

Darowizny

70 559

131 502

115 500

575 600

1 252 448

217 225

122 310

25 400

111 736

104 700

265 806

198 584

224 764

346 350

3 416 134

Zysk
z działalności

275 302

371 798

580 691

900 236

462 291

711 826

336 511

448 645

419 043

298 671

861 650

762 123

712 394

640 252

7 781 433

Nawiązki
sądowe

 

 

 

 

46 355

59 640

80 487

59 800

54 140

56 266

75 760

22 190

8 280

5 480

462 918

1% podatku

 

 

 

 

10 463

12 840

9 725

16 627

11 031

16 781

14 715

12 162

18 746

19 551

123 090

 

Czytany 5597 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information