Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2015

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2015

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego (zwana dalej „Fundacją”) ma  siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1) Maciej Flemming – przewodniczący (do 30.III.2015 r.)
1a) Teofil Jankowski – przewodniczący (od 31. III. 2015 r.)
2) Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący
3) Ryszard Szczygieł - – wiceprzewodniczący
4) Aleksander Cycoń – sekretarz
5) Marek Gabzdyl
6) Ryszard Grosset
7) Marek Jasiński
8) Mirosław Pawlak
9) Ryszard Psujek
10) Bogdan Przysłupski
11) Jan Szrajber
12) Aleksander Szymański

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji.
W jego skład wchodzą:

Janusz Jędrzejczyk – prezes (do 30.III.2015 r.)
Marek Płotica – prezes (od 31.III.2015 r.)
Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes (od 31.III.2015 r.)
Tadeusz Głowacki - wiceprezes
Stanisław, Marian Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów,  pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, oraz udzielania przez Fundację gwarancji czy poręczeń, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracji środowiska pożarniczego.

Fundacja osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez:

1) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
2) wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
3) wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo - badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
4) fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
5) popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
6) organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
7) wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
8) udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności: 
1) wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów plakatów i ulotek, 
2) organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,
3)organizowanie dla zakładów pracy, z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej, szkoleń w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochronyludności,
4)  doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów przeciwpożarowych zakładów i instytucji, planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,
5) usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników. 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:

· kalendarzyk zmianowy Państwowej Straży Pożarnej,
· strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej;

2. Kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

3. Wspieranie sportu pożarniczego przez dofinansowanie zawodów, zakup sprzętu sportowego dla jednostek straży pożarnej:
- organizacja we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - IV Halowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wysokościowym – 25 028 PLN,
- dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersport – 1 500 PLN,
- dofinansowanie XV Mistrzostw Polski w dwuboju pożarniczym – 1 000 PLN,
- dofinansowanie organizacji VIII Mistrzostw  Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym – 2 780 PLN,
- wsparcie  międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP – 54 434 PLN,
- zakup artykułów dla kadry woj. mazowieckiego w sporcie pożarniczym- 2 199 PLN.

4. Dofinansowanie konkursów i turniejów wiedzy pożarniczej: 
- nagroda w konkursie radiowym na najlepszy reportaż o tematyce pożarniczej - 1 500 PLN,
- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Lipsku – 1 000 PLN,
- dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez ZOSP RP w Brodnicy - 2 500 PLN. 

5. Przekazanie jednostkom OSP, wskazanym przez podatników, środków z 1% w łącznej wysokości – 18  962 PLN. 

6.  Nieodpłatne przekazanie książek, kalendarzy i innych artykułów jednostkom PSP i OSP na kwotę – 10 939 PLN.

7. Działanie na rzecz OSP  w Ożarowie Mazowieckim -zakup i przekazanie urządzenia gaśniczo-tnącego Cobra  , szkolenia – 161 152 PLN.

8. Przekazano sprzęt pożarniczy dla strażaków w Bośni – 53 593 PLN.

9.  Zakup i przekazanie artykułów dla Komendy  Miejskiej PSP w Łodzi - narzędzia i odzież specjalistyczna – 9 964 PLN.

10. Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Warszawie - 9 769 PLN.

11. Zakup sprzętu łączności oraz doposażenie i KM PSP w Warszawie – 57 923 PLN. 

12. Promocja polskiej straży pożarnej podczas Targów Interschutz w Niemczech, wydanie dwujęzycznego folderu „ Państwowa Straż Pożarna w Polsce” – 22 071 PLN. Na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nieodpłatnie udostępniono 50 m2powierzchni wystawienniczej na terenie Deutsche Messe Interschutz oraz zapewniono pomoc merytoryczną i logistyczną w organizacji stoiska.

13. Dofinansowanie popularyzacji numerów alarmowych, organizacji Pikniku strażackiego  oraz szkoleń  przez KM PSP w Radomiu – 45 467 PLN.

14. Wsparcie Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie – 5 000 PLN.

15. Wspomaganie działalności statutowej i rozwoju  muzeów pożarniczych (Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Muzeum Pożarnictwa w Warszawie, Sala Tradycji) - 12 463 PLN.

16. Współfinansowanie akcji: „Nie dla czadu” i „Zgaś ryzyko”, promocja bezpieczeństwa i zagadnień prewencyjnych - 14 054 PLN.

17. Dofinansowanie organizacji obozu MDP w Kręsku - 11 995 PLN.

18. Sympozjum Rescue Days w Berlinie-dofinansowanie uczestnictwa strażaków z KM PSP w Warszawie – 11 165 PLN. 

19. Propagowanie wiedzy pożarniczej (przekazanie materiałów edukacyjnych  promujących numery telefonów alarmowych, dofinansowanie publikacji) - 27 830 PLN.

20. Dofinansowanie wykonania bram w CS PSP w Częstochowie  - 52 053 PLN, 

21. Prace badawczo naukowe nad urządzeniem tnąco -gaśniczym „COBRA”, opracowanie opinii - 30 222 PLN.

22. Przekazanie narzędzi ratowniczych oraz wydawnictw dla OW ZOSP RP w Warszawie – 954 PLN.

23. Ufundowanie stypendium i nagród  dla najlepszych strażaków ( Strażak Roku, najlepszy absolwent SGSP) – 3 500 PLN.

24. Zakup prądownicy dla KP PSP Wąbrzeźno - 2 527 PLN.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę 669 893,89 PLN, z tego:
a. dla PSP 380 232,76 PLN,
b. dla OSP 202 734,31 PLN,
c. na inną działalność statutową 86 926,82 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1. Opracowanie ekspertyz, opinii i opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym: zabezpieczenie cyklicznych imprez odbywających się na Stadionie Narodowym w Warszawie, prace w zakresie ochrony ppoż. dla budynków CBD, Castorama, Eurocentrum, Q 22 oraz projektu Zimowy Narodowy.

2. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla strażaków woj. mazowieckiego w Kręsku.

3. Wznowienie druku książki: „Podstawy ratownictwa medycznego”.

4. Zorganizowanie Sympozjum Elektrownie wiatrowe i 35-lecie ratownictwa wysokościowego.

5. Organizacja szkoleń.

W 2015 r. odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2015 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono honorarium trzem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2015 r., w łącznej wysokości 95 562,00 PLN brutto, w tym:

-87 562 PLN – prezes Zarządu, Janusz Jędrzejczyk
- 8 000 PLN – dwóch członków Zarządu. (T. Głowacki, St. Mazur)

Na 31.12.2015 r. w Fundacji zatrudnione były:

1) pracownik obsługi biura – 1 etat,
2) księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 68 607,86 PLN. W 2015 wypłacono 3 000,00 PLN premii pracownikom.

Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zleceń wyniosły 29 963,13 PLN,
a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich -26 718,00 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2015 r. wyniosły 45 034,89 PLN.

Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 4 452,86 PLN,

na wyodrębnionym rachunku środków statutowych - 32,44 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2015 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów 1 344 481,81 PLN, a zobowiązań 491 006,02 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 5 580,27 PLN.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.
2) Rachunek zysków i strat.
3) Bilans.

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016 r.

Marek Płotica – prezes
Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes
Stanisław, Marian Mazur – członek

Warszawa, 14 marca 2016 r.

 

 

Wyniki działalności statutowej Fundacji w latach 2001 - 2015

 

 
 
Czytany 4612 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information