Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2019

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2019

 

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

            Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000) oraz 7 listopada w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:

Marek Płotica – prezes

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes

Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwa-łych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

          Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

          Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim poprzez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ Fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działają-cym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

 

          Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności , reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej , ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciw-pożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciw-pożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2018 r. uzyskała w formie darowizn

10 000,00 PLN

Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły

25 301,30 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły

476 683,05 PLN

co stanowi 93,03% przychodów

 

Pozostałe przychody operacyjne

412,69 PLN

Przychody finansowe

2,68 PLN

Strata z działalności gospodarczej po uwzględnieniu kosztów administracyjnych

87 838,52 PLN

Koszty związane z działalnością statutową

50 738,24 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą

510 242,87 PLN

Koszty ogólno administracyjne wyniosły

14 617,21 PLN

Pozostałe koszty

42 997,62 PLN

 

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1/ dofinansowanie mistrzostw strażaków w sporcie pożarniczym, wsparcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP – 13 765,64 PLN,

2/ dofinansowanie naprawy samochodu Komendy Powiatowej PSP w Ostrzeszowie – 4 000,00 PLN,

3/ przekazanie 32 972,60 PLN pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych - zgodnie z celami szczegółowymi wskazanymi przez podatników /działalność statutowa/ następującym jednostkom:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkcie Górnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobyłce 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach

Ochotnicza Straż Pożarna w Książnicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Przybyłowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Ościsłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywowólce

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławatyczach

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

4/ Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządami wojewódzkimi. Całkowity brak współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50 738,24 PLN, w tym na Państwową Straż Pożarną 5 978,50 PLN, na ochotnicze straże pożarne 30 994,10 PLN, na inną działalność statutową 13 765,64 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ we współpracy z firmą Fabryka 998 kontynuowano sprzedaż wydawnictw Fundacji oraz podręczników PSP i kalendarzy na rok 2020,

2/ opracowano i wydano kalendarz dwudzielny ze zmianami PSP na rok 2020 w nakładzie 1400 egzemplarzy. Cały nakład został sprzedany,

3/ kontynuowano usługi konsultacyjne i nadzoru przeciwpożarowego na rzecz Firmy Ghelamko oraz Biura Projektowego AMC Chołdzyński - dla zespołu budynków HUB w Warszawie. Niestety umowa wraz z budową dobiega końca i na razie nie widać następnych możliwości pozyskiwania środków w tym obszarze,

4/ prowadzono rozmowy z dyrekcją EXPO XXI w celu rozwiązania wiążącej nas umowy o wynajmie powierzchni wystawowej. Rozmowy zostały przełożone na 20 stycznia i w tym terminie się odbyły. Wyniki są nam znane. Zostaną one za-prezentowane w sprawozdaniu za 2020 r.

5/ zabezpieczono kontener stanowiący podręczny magazyn Fundacji, stojący na planu JRG4 w Warszawie, przed przeciekaniem wody deszczowej i po roztopach śniegu. Pokryto dach gumoleum.

W 2019 r. Zarząd Fundacji odbył 7 posiedzeń.

Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zatrudniano pracowników.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 4 830,00 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2019 r. wynosiły 299,76 PLN.

Środki na rachunkach bieżących w banku ING Bank Śląski wynosiły 15 308,88 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych - 3 621,50 PLN, na rachunku VAT – 5 750,00 PLN.

Wartość aktywów 158 387,57 PLN, a zobowiązań 55 955,56 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 1 653,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2019 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

 

Załączniki do sprawozdania

1/ Bilans

2/ Rachunek zysków i strat 

3/ Darowizny w latach 2001 – 2019

4/ Wydatki statutowe w latach 2001 – 2019

5/ Wynik działalności statutowej w latach 2001 – 2019.

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji w dniu 27 marca 2020 r.

Czytany 761 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information