Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa za rok 2002

 
    Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768
 
Fundacja ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk PESEL 49101802214 - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki PESEL 37101003650 - wiceprezes zarządu,  
  Adam,Tomasz Głowacki PESEL 43122201814 - członek zarządu,  
  Stanisław,Marian Mazur PESEL 38120802259 - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.
Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.

    Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
 1. Druk i dystrybucję miesięcznika "Przegląd Pożarniczy". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 2. Popularyzację czytelnictwa "Przeglądu Pożarniczego".
 3. Zorganizowanie, we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, II Międzynarodowej Wystawy Sprzętu Ratowniczego pod nazwą: Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa - EDURA 2002.
 4. Zorganizowanie Konferencji Naukowej "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym" - część II.
 5. Aktywne uczestnictwo Zarządu Fundacji w pracach zespołu Komendanta Głównego PSP ds. obchodów X-lecia PSP. Zorganizowanie Konferencji: X lat Państwowej Straży Pożarnej i 90 lat "Przeglądu Pożarniczego".
 6. Organizowanie kursów i szkoleń - głównie we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu.
 7. Współpracę z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Organizację praktyk kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 9. Wspieranie sprawności fizycznej strażaków i sportu pożarniczego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
 10. Wydanie książek: "X lat Państwowej Straży Pożarnej" oraz "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym - cz. II" - prace zbiorowe.
 11. Wydanie kalendarza ściennego Państwowej Straży Pożarnej na rok 2003. Kalendarz zawiera konkurs edukacyjny dla dzieci - "BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI". Niezależnie od tego wydano kalendarz trójdzielny "Przeglądu Pożarniczego" oraz kalendarzyk zmianowy Państwowej Straży Pożarnej dla wszystkich strażaków PSP.
 12. Nawiązanie współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i innymi organizacjami oraz służbami ratowniczymi (PCK, WOPR, OCK), a także z Fundacją Ukrtechnobezpeka z Kijowa.
 13. Kontynuowanie ekspertyz i opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (między innymi dla firmy "BUDNER" - budynek biurowy oraz dla firmy "EPSTEIN" - centrum handlowo-usługowe).
 14. Prezentowanie centralnych jednostek organizacyjnych PSP oraz produktów 10 firm na Międzynarodowych Targach w Kijowie.
 15. Wydanie 2 wkładek szkoleniowych w "Przeglądzie Pożarniczym" 05/2002 i 10/2002.
 16. Przekazano wszystkim komendom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej książkę M. Schroedera "Wypadki w komunikacji samochodowej".

    W sumie na działalność statutową fundacja przeznaczyła kwotę 175 974,57 zł.

    Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2002 nie pobierali wynagrodzenia.

    Na dzień 31.12.2002 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - cały etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone pracownikom wyniosły 20 402,12 PLN. Nie wypłacono premii, wypłacono natomiast (ze środków obrotowych) nagrody dla członków Zarządu na łączną kwotę 6000 PLN.

    Z tytułu umów zlecenia wydano kwotę 278 310,01 PLN, w tym na wykłady związane z działalnością statutową - 800 PLN.

    Fundacja w roku 2001 nie udzielała żadnych pożyczek.

    Lokaty bankowe na koniec grudnia 2002 wynosiły 102.327,04 PLN w Banku Śląskim Oddział Warszawa, nr rachunku 10501054-2254022151.

    Fundacja nie nabywała w roku 2002 akcji, obligacji, nieruchomości ani nie wpłaciła na ten cel żadnych zaliczek.

    Nabyte środki trwałe dotyczą wyposażenia biura Fundacji w sprzęt biurowy i sprzęt do prezentacji multimedialnych. Zakupiono kopiarkę, komputer oraz aparat cyfrowy za łączną kwotę 16 461,70PLN oraz wyposażenie w postaci mebli, urządzeń elektronicznych na łączną kwotę 25 731,78 PLN.

    Na dzień 31.12.2002 r. Fundacja wykazała łączne zobowiązanie z tytułu podatków w kwocie 6 980,20 PLN (bieżące zobowiązania za miesiąc XII 2002 r.), uregulowane w 2003 r. w terminie.

    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

    Załączniki do sprawozdania stanowią:
 • Zestawienie otrzymanych darowizn,
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat zamykający się kwotą 323 601,08 PLN oraz
 • Bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 629 594,70 PLN
 • Odpisy uchwał zarządu fundacji.
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2003 r.
 
   

Zarząd Fundacji:
Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki- wiceprezes zarządu
Adam, Tomasz Głowacki- członek zarządu
Stanisław, Marian Mazur- członek zarządu

Warszawa, dnia 11 lutego 2003 r.

 

Czytany 4788 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information