Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa za 2003 rok.

 
      Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768

       Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk PESEL 49101802214 - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki PESEL 37101003650 - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur PESEL 38120802259 - członek zarządu.  
  Były członek Zarządu Adam, Tomasz Głowacki PESEL 43122201814 zmarł w listopadzie 2003 r. i od tej pory Zarząd pracuje w trzyosobowym składzie.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur.
 2. Organizowaniu wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji.
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

    Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

    Fundacja uzyskała w 2003 r. 115 500 PLN w formie darowizn.

    Została nam przyznana dotacja w wysokości 100 000 PLN z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, jako dofinansowanie wyjazdu strażaków na X Igrzyska w Barcelonie. W sumie Fundacja poniosła wydatki na ten cel w łącznej kwocie 153 046,72 PLN. Darowizny otrzymane przez Fundację na ten cel wyniosły 46 800 PLN. Brakującą kwotę 6 246,72 PLN Fundacja pokryła z własnych środków.

Przychody w 2003 r. z działalności gospodarczej - 1 732 833,83 PLN, co stanowi 88% ogółu przychodów.
Koszty sprzedanych produktów i usług wyniosły 1 152 143,19 PLN.
Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 258 378,39 PLN.

    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Zorganizowanie Konferencji Naukowej "Wyposażenie techniczne jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego". Koszt organizacji Konferencji 14 150,00 PLN.
 2. Współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 3. Zorganizowanie wyjazdu reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej na Mistrzostwa Świata Strażaków i Policjantów w Barcelonie (22 lipca - 3 sierpnia 2003 r.). Całkowity koszt153 046,72 PLN, w tym 100 000 PLN stanowiła dotacja celowa MENiS.
 4. Druk kwartalnika SGSP „Pożarek”. Koszty druku w dużej części pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 5. Wydanie 3 wkładek szkoleniowych w „Przeglądzie Pożarniczym” 2/2003 – „Bezpieczeństwo pożarowe kotłowni”, 5/2003 – „Ratownictwo w Unii Eu-ropejskiej” i 12/2003 – „Ochotnicze straże pożarne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. Koszt druku wkładek wynosi15 575,00 PLN.
 6. Nieodpłatne przekazanie wszystkim dowódcom JRG 550 egz. albumu „X lat PSP” o wartości21 756,00 PLN.
 7. Sfinansowanie w wysokości 5 000,00 PLN pozycji wydawniczej „Jak to dawniej z ogniem bywało”, wydanej przez Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 8. Ufundowanie rocznego stypendium dla studenta SGSP w wysokości 2 400,00 PLN.
 9. Wydrukowanie 40 000 kalendarzyków zmianowych PSP, które rozprowadzono nieodpłatnie dla ratowników PSP.
 10. Przeznaczenie kwoty 8 000,00 PLN na organizację zawodów sportowo-pożarniczych województwa mazowieckiego.
 11. Przekazanie kwoty 130 000,00 PLN na zakup samochodu pożarniczego dla KM PSP Radom.
 12. Przekazanie 100 000,00 PLN na potrzeby Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
 13. Przekazanie 100 000,00 PLN na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
 14. Przekazanie 7 000,00 PLN na potrzeby JRG PSP w Kołobrzegu.
 15. Przeszkolenie 20 ratowników z Ukrainy w CS PSP w Częstochowie. Koszt szkolenia wyniósł5 335,07 PLN.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę630 258,35 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. Druk i dystrybucję miesięcznika "Przegląd Pożarniczy". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 2. Popularyzację czytelnictwa "Przeglądu Pożarniczego".
 3. Zorganizowanie, we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, III Międzynarodowej Wystawy Sprzętu Ratowniczego pod nazwą: Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa - EDURA 2003.
 4. Organizowanie kursów i szkoleń - głównie we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, CNBOP w Józefowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu.
 5. Organizację praktyk kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 6. Wydanie książek: „Wybór testów egzaminacyjnych do szkół aspirantów PSP” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem - wybrane zagadnienia cz. III i IV” - praca zbiorowa.
 7. Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

    W 2003 roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2003 nie pobierali wynagrodzenia.Wypłacono im nagrody z zysku w wysokości 10 000,00 PLN.

    Na dzień 31.12.2003 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - cały etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Nie zatrudniano osób wyłącznie do działalności gospodarczej.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 35 400,00PLN. W czerwcu 2003 r. wypłacono premię w wysokości 3 000,00 PLN.

    Wynagrodzenia wypłacone i należne z tytułu zawartych umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły w 2003 r. 417 784,60 PLN.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2003 to 100 404,10PLN.

    Fundacja nie nabywała w roku 2003 akcji, obligacji, nieruchomości ani nie wpłaciła na ten cel żadnych zaliczek.

    Nabyte środki trwałe dotyczą wyposażenia biura Fundacji w sprzęt biurowy i sprzęt do prezentacji multimedialnych. Zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy Nikon , samochód ciężarowy, projektor multimedialny Sony, skaner, kserokopiarkę dla redakcji "Przeglądu Pożarniczego". W sumie na zakup środków trwałych i wyposażenia wydatkowano kwotę 96 209,39 zł.

Wartość aktywów wg grup na dzień 31.12. 2003 r.:

Majątek trwały 96 612,79 PLN.
Zapasy 47 228,35 PLN.
Należności krótkoterminowe 152 036,32 PLN.
Lokaty w banku 100 404,10 PLN.
Środki pieniężne 35 721,85 PLN.

PASYWA:

Kapitały - fundusze własne: 347 117,73 PLN.
Zobowiązania krótkoterminowe 69 114,31 PLN.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 17 114,54 PLN.

    Na dzień 31.12.2003 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa ma uregulowane wszystkie zobowiązania w terminie.

    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

W 2003 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

    Bilans za 2003 r. został poddany badaniu przez biegłego rewidenta (raport nie stwierdzający nieprawidłowości w załączeniu). 

    Załączniki do sprawozdania stanowią:
 • Zestawienie otrzymanych darowizn,
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat zamykający stratą 93 346,45 PLN oraz
 • Bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 433 346,58 PLN
    Dodatkowe informacje i objaśnienia.

    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 10 marca 2004 r.
 
   

Zarząd Fundacji:

Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Adam, Tomasz Głowacki - członek zarządu

Warszawa, dnia 10 lutego 2004 r.
 
 

 
Wydatki statutowe
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2003.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
    RAZEM 1 031 289  
 

Darowizny na rzecz
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2003.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
    RAZEM 317 561  
 

Zysk z działalności gospodarczej
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2003.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
    RAZEM 969 412

 

Czytany 5280 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information