Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2004.

 
 
 Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja br.

     Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

    Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

    Fundacja uzyskała w 2004 r. 575 600 PLN w formie darowizn.
    Przychody za 2004 r. z działalności gospodarczej - 2 873 454,64 PLN, co stanowi 83% ogółu przychodów, wynik na tej działalności to 619 195,98 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 273 354,85 PLN.

    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Zorganizowanie we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Seminarium Aktualny stan i perspektywy rozwoju techniki pożarniczej.
  Koszt organizacji Seminarium 2 900,00 PLN.
 2. Współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na rzecz OSP przekazano łącznie 15 500 PLN.
 3. Druk kwartalnika SGSP „Pożarek”. Koszty druku w dużej części pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 4. Dofinansowanie w wysokości 6 000,00 PLN na cele statutowe Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 5. Przeznaczenie kwoty 6 000,00 PLN na organizację zawodów sportowo-pożarniczych województwa mazowieckiego.
 6. Przekazanie 205 499,00 PLN na potrzeby Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 7. Zorganizowano wyjazd strażaków ma mistrzostwa świata w Sheffield, koszt wyjazdu wynosił59 781,00 PLN.
 8. Zorganizowano regaty służb ratowniczych w Mikołajkach, koszt przedsięwzięcia wyniósł78 662,00 PLN.
 9. Przekazanie 9 000,00 PLN na potrzeby JRG PSP w Nowym Sączu.
 10. Przekazano zestaw do ratownictwa medycznego R1 dla OSP Rybna woj. małopolskie o wartości 6 695,43 PLN.
 11. Zakupiono i przekazano komendom PSP segregatory dla gromadzenia Przeglądu Pożarniczego o wartości 5 000,00 PLN.
 12. Przyznano 2 stypendia dla słuchaczy SGSP w Warszawie i SA PSP w Poznaniu o wartości3 600, 00 PLN.
 13. Wydano kalendarzyk zmianowy PSP na rok 2005 w nakładzie 50 000 egzemplarzy, który nieodpłatnie rozprowadzono w jednostkach PSP. Wartość przedsięwzięcia wynosi4 337,00 PLN.
 14. Sfinansowano częściowo budowę prototypu samochodu gaśniczego nowej generacji wykorzystującego mgłę wodna jako środek gaśniczy. Wartość samochodu finansowana w tym roku wynosi 139 200,00 PLN.
 15. Dofinansowano zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu w kwocie 34 260,00 PLN.
 16. Zakupiono łódź ratowniczą RIB 3900 dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach za kwotę13 375,00 PLN.
 17. Zakupiono grunt na potrzeby ośrodka szkolenia pożarniczego w Pionkach o wartości36 693,00 PLN.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę 677  307,84 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. Druk i dystrybucję miesięcznika "Przegląd Pożarniczy". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 2. Popularyzację czytelnictwa "Przeglądu Pożarniczego" – opracowano wzór segregatora na roczniki PP.
 3. Zorganizowanie, we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, IV Międzynarodowej Wystawy Sprzętu Ratowniczego pod nazwą: Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa - EDURA 2004.
 4. Organizowanie kursów i szkoleń - głównie we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, CNBOP w Józefowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu.
 5. Organizację praktyk kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 6. Wydanie książek: „Wybór testów egzaminacyjnych do szkół aspirantów PSP” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem - IV” - praca zbiorowa, oraz podręczników dla PSP na podstawie zawartego w tej sprawie porozumienia z Komenda Główną PSP.
 7. Wydawanie kalendarzy: plakatowych 40 000 egz., książkowych 4 000 egz., trójdzielnych 2 500 egz.
 8. Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

    W 2004 roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2004 nie pobierali wynagrodzenia.

    Wypłacono im nagrody z zysku 2003 r. w wysokości 14 000,00 PLN.

    Na dzień 31.12.2004 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - pełny etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Nie zatrudniano osób wyłącznie do działalności gospodarczej.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 36 905,80 PLN. W marcu 2004 r. wypłacono premię w wysokości 2 000,00 PLN.

    Wynagrodzenia wypłacone i należne z tytułu zawartych umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły do 31.12.2004 r. 482 320,40 PLN.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2004 to202 351,68 PLN.

    Fundacja nabywała w roku 2004 nieruchomość, docelowo przeznaczoną pod budowę Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Pionkach o wartości 35 020,00 PLN. (plus opłaty notarialne 1 672,68).

   Nabyte pozostałe środki trwałe dotyczą wyposażenia biura Fundacji w sprzęt komputerowy. W sumie na zakup środków trwałych i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 565,28 PLN.

Wartość aktywów wg grup na dzień 31.12. 2004 r.:

Majątek trwały 120 468,77 PLN.
Zapasy 58 242,58 PLN.
Należności krótkoterminowe 422 961,25 PLN.
Lokaty w banku 202 351,68 PLN.
Środki pieniężne 453 049,58 PLN.

PASYWA:

Kapitały - fundusze własne: 866 441,70 PLN.
Zobowiązania krótkoterminowe 381 993,61 PLN.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19 666,00 PLN.

    Na dzień 31.12.2004 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa ma uregulowane wszystkie zobowiązania w terminie.

    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

W 2004 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

    Załączniki do sprawozdania stanowią:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem 519 323,97 PLN
 • Bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 1 268 840,72 PLN
    Dodatkowe informacje i objaśnienia.

    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.
 
   

Zarząd Fundacji:

Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Adam, Tomasz Głowacki - członek zarządu

Warszawa, dnia 23 marca 2005 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2004.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
    RAZEM 1 708 596  
 

Darowizny na rzecz
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2004.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
    RAZEM 893 161  
 

Zysk z działalności gospodarczej
Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa
w latach 2001 - 2004.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
    RAZEM 1 588 607  

 

Czytany 5248 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information