Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2005.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

    W grudniu 2005 r. powołano nową Radę Fundacji. W jej skład weszli:
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz
 6. Gustaw Mikołajczyk
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Przedmiotem działalności statutowej pożytku publicznego fundacji jest:
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

    Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

    Fundacja uzyskała w 2005 r. w formie darowizn 1 252 448,27 PLN.
    Odpisy 1 procent podatku od osób fizycznych 10 563,48 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 46 355,00 PLN.
    Przychody za 2005 r. z działalności gospodarczej - 2 105 659,32PLN, co stanowi 62% ogółu przychodów.
    Zysk na działalności gospodarczej wynosi 228 556,72 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 274 155,05 PLN, w tym opłaty pocztowe i inne związane z wysyłką towarów 20 705,70 PLN.
    Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów, usług i zakupu sprzedanych towarów to kwota : 1 647 331,88 PLN.

    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 2. Dofinansowanie w wysokości 23 000,00 PLN działalności statutowej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 3. Przeznaczenie kwoty 2 250,19 PLN na organizację zawodów sportowo-pożarniczych województwa mazowieckiego.
 4. Zorganizowanie wyjazdu strażaków na olimpiadę strażaków i policjantów w Quebeck. Koszt wyjazdu wynosił 152 073,65 PLN. Darowizny przeznaczone na ten cel wyniosły 117 500,00 PLN.
 5. Przekazanie 3 000,00 PLN na potrzeby JRG PSP w Nowym Sączu.
 6. Przyznanie stypendiów dla słuchaczy SGSP w Warszawie i SA PSP w Poznaniu o łącznej wartości 8 400,00 PLN.
 7. Sfinansowanoie budowy ciężkiego samochodu gaśniczego. Wartość samochodu wynosi949 625,00 PLN.
 8. Zebranie środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Łosicach w kwocie60 866,00 PLN.
 9. Przekazanie na potrzeby SA PSP w Poznaniu łącznej kwoty 35 210,01 PLN.
 10. Wydatkowanie na badania prototypu samochodu gaśniczego kwoty 140 300,00 PLN.
 11. Dokończenie finansowania prototypu samochodu gaśniczego na mgłę wodną w kwocie246 000,00 PLN. Całkowita wartość samochodu wynosi 385 200,00 PLN. Samochód przekazano do SGSP.
 12. Przekazanie na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Bochni darowizny na zakup sprzętu w wysokości 58 000.00 PLN. Darowizny pozyskane na ten cel wyniosły 55 000,00 PLN.
 13. Sfinansowanie części prac związanych z budową poligonu w Poznaniu na łączną kwotę6 893,00 PLN.
 14. Wydanie na potrzeby szkoleniowe PSP i OSP książki "Błędna taktyka - duże straty", w nakładzie 5000 egz. Książkę przekazano do jednostek nieodpłatnie. Wartość wydanych w 2005 egzemplarzy - 28 535,64 PLN.
 15. Rozpoczęcie budowy prototypu pożarniczego samochodu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży. Zakupiono podwozie, opracowano założenia konstrukcyjne oraz rozpoczęto karosowanie pojazdu. Dotychczasowy koszt budowy - 24 000,00 PLN - wykazany jako środki trwałe w budowie.
 16. Przekazanie nieodpłatne strażakom OSP i PSP 250 egzemplarzy książki "Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce". Wartość przekazanych egzemplarzy - 2 850 PLN.
 17. Wydanie 50 000 egzemplarzy kalendarzyka zmianowego i rozprowadzenie go nieodpłatnie wśród strażaków PSP.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę1 760 502,74 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. Druk i dystrybucję miesięcznika "Przegląd Pożarniczy". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 2. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji - głównie we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, CNBOP w Józefowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu.
 3. Organizację praktyk kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 4. Wydanie książek: "Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli", "Zwalczanie pożarów w wysokościowcach", "Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce", i "Zła taktyka duże straty" oraz podręczników dla PSP: "Elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków", "Podstawy ratownictwa medycznego", "Fizykochemia spalania i środki gaśnicze", "Podstawy pedagogiki i psychologii". Podręczniki wydano na podstawie porozumienia zawartego w tej sprawie z Komendą Główną PSP. Rozpoczęto także prace przygotowawcze do wydania czterojęzycznego słownika ratowniczego "Ratownictwo".
 5. Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 6. Wydanie 33 000 egzemplarzy kalendarza plakatowego wraz z konkursem dla dzieci, 3 000 kalendarzy książkowych oraz 3 000 kalendarzy trójdzielnych popularyzujących czytelnictwo "Przeglądu Pożarniczego".

    W 2005 roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Należy nadmienić, że członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2005 nie pobierali wynagrodzenia. Zgodnie z uchwałą rady Fundacji wypłacono jednorazowe wynagrodzenia trzem członkom zarządu za prowadzenie spraw w działalności gospodarczej fundacji 2005 r. w wysokości łacznej 20 915,80 PLN brutto.

    Na dzień 31.12.2005 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - pełny etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Nie zatrudniano osób wyłącznie do działalności gospodarczej.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 36 499,88 PLN. W kwietniu 2005 r. wypłacono premię w wysokości 2 000,00 PLN.

    Wynagrodzenia wypłacone i należne z tytułu zawartych umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły do 31.12.2005 r. 444 381,03 PLN.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2005 to202 351,68 PLN.

    Nie udzielano pożyczek.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2005 roku to 102 886,85 PLN.

    Nie nabywano obligacji, akcji i innych papierów wartościowych.

    Nabyte pozostałe środki trwałe dotyczą wyposażenia redakcji "Przeglądu Pożarniczego" (aparat cyfrowy z kompletem obiektywów) na co wydatkowano kwotę 10 375,55 zł.

    Wartość aktywów wg grup na dzień 31.12. 2005 r. wynosi 841 711,30 PLN

    Zobowiązania fundacji na dzien bilansowy 127 409,18 PLN, w tym zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 10 947,00 PLN wynikające z deklaracji za miesiąc grudzień 2005 r.
    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

    W 2005 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

    Fundacja nie wykonywała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat zamykający się stratą bilansową 250 150,45 PLN
 • Bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 841 711,30 PLN
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu 7 marca 2006 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Adam, Tomasz Głowacki - członek zarządu

Warszawa, dnia 7 marca 2006 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2005.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307
  5. 2005 1 760 502
    RAZEM 3 469 098  
 

Darowizny
w latach 2001 - 2005.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
    RAZEM 2 145 609  
 

Zysk z działalności gospodarczej
w latach 2001 - 2005.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
  5. 2005 228 556  
    RAZEM 1 817 163  


 
       
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2005
 
    2001 2002 2003 2004 2005 Razem  
  Wydatki statutowe 225 057 175 974 630 258 677 307 1 760 502 3 469 098  
  Darowizny 70 559 131 502 115 500 575 600 1 252 448 2 145 609  
  Zysk z działalności g. 275 302 371 798 322 312 619 195 228 556 1 817 163  

 

Czytany 5468 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information