Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2006.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji: 
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz
 6. Gustaw Mikołajczyk
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek(czasowo zawiesił swoją działalność w Radzie Fundacji)
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber


    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez :
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 30 grudnia 2006 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 

    Fundacja uzyskała w 2006 r. w formie darowizn 217 225,85 PLN.
    Odpisy 1 procent podatku od osób fizycznych 12 840,17 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 59 640,00 PLN.
    Przychody za 2006 r. z działalności gospodarczej - 3 095 468,69PLN, co stanowi 91% ogółu przychodów.
    Zysk na działalności gospodarczej wynosi 387 495,85 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 369 727,25 PLN.
    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji książkowych:
  • "Informator teleadresowy PSP"
  • "Kwartalnik CNBOP"
  • Materiały seminaryjne "Nowe zasady certyfikacji ...",
 2. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 3. Dofinansowanie w wysokości 2 000,00 PLN działalności statutowej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 4. Przeznaczenie kwoty 3 117,10 PLN na organizację zawodów sportowo-pożarniczych województwa mazowieckiego.
 5. Zorganizowanie wyjazdu strażaków na mistrzostwa świata strażaków w Hong Kongu. Koszt wyjazdu wynosił 38 237,88 PLN. Darowizny przeznaczone na ten cel wyniosły 19 215,13 PLN.
 6. Przekazanie 5 000,00 PLN na potrzeby JRG PSP w Kołobrzegu.
 7. Przyznanie stypendiów dla słuchaczy SGSP w Warszawie i SA PSP w Poznaniu o łącznej wartości 2 400,00 PLN.
 8. Zebranie środków na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Łosicach w kwocie 40 000,00 PLN.
 9. Przekazanie 10 książek pt. "Samochody pożarnicze" oraz 10 książek pt. "Dzieje OSP w Polsce" jako nagrody w konkursie "Młodzież Zapobiega Pożarom" - eliminacje wojewódzkie, oraz 100 egz. na finał konkursu o łącznej wartości 480,60 PLN.
 10. Zakończenie budowy prototypu pożarniczego samochodu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży. Koszt budowy i wyposażenia - 88 479,07 PLN.
 11. Wykonanie na rzecz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie prac remontowych i wyposażeniowych na łączną kwotę 20 133,87 PLN.
 12. Przekazanie kwoty 35 000.00 PLN na rzecz Centralnej Szkoły PSP z przeznaczeniem na organizację mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym.
 13. Kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii "Dzieje zawodowej straży pożarnej w Polsce".
 14. Zorganizowanie spotkania z Panem Zeevem Baranem - konsulem RP w Jerozolimie w celu wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa.W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi nadbryg. Wiesław B. Leśniakiewicz - z-ca komendanta głównego PSP i Krzysztof Biskup - dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej KG PSP.
 15. Dofinansowanie wyjazdu strażaków SGSP na zawody sportowe strażaków w Sao Paulo kwotą  12 512,00 PLN.
 16. Przekazano 50 egz. książek "Podstawy ratownictwa medycznego" Harcerskiej Grupie Ratowniczej "POMORZE" o wartości 400,00 PLN.
 17. Przekazanie 3 000,00 PLN na potrzeby OSP we Fromborku.
 18. Przekazanie 2 000,00 PLN na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Bochni
 19. Przekazanie 1 500,00 PLN na organizację zawodów młodzieżowych drużyn OSP w Warszawie.
 20. Przekazanie 20 000,00 PLN na wydatki statutowe OSP w Jaworznie.
 21. Przekazanie 2 500,00 PLN Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie.
 22. Przekazano kwotę 1 000,00 PLN Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP w Krakowie.
 23. Przekazanie 35 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku na zakup sprzętu.
 24. Przekazanie samochodu Skoda Oktawia o wartości rynkowej 40 400,00 PLN Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, ze wskazaniem dla Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Pionkac.h
 25. Przekazanie 2 500,00 PLN na wydatki statutowe Oddziału Stołecznego SITP w Warszawie.
 26. Przekazanie 1 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach.
 27. Dofinansowanie kwotą 4 850,00 PLN VI Międzynarodowego Sympozjum CNBOP.
 28. Dofinansowanie kwotą 9 980,00 PLN Międzynarodowego Seminarium - Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe w Tunelach.
 29. Dofinansowanie kwotą 8 000,00 PLN konferencji - "Ochrona strażaka przed czynnikami termicznymi".
 30. Edukacja dla bezpieczeństwa - akcja promocyjna.
 31. przekazanie 8 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę457 446,0 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. Druk i dystrybucję miesięcznika "Przegląd Pożarniczy". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków.
 2. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji - głównie we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, CNBOP w Józefowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu.
 3. Organizację praktyk kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 4. Wydanie książek: czterojęzyczny słownik ratowniczy "Ratownictow", "Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej", "Ratownictwo techniczne", "Światowa statystyka pożarów - CTIF".
 5. Ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

    W 2006 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2006 nie pobierali wynagrodzenia. Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą fundacji 2006 r. w wysokości łacznej 93 821,00 PLN brutto.

    Na dzień 30.12.2006 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - pełny etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Od 20 października 2006 r. zatrudniano 1 osobę wyłącznie do działalności gospodarczej. Średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 2 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 46 536,36 PLN. W kwietniu 2006 r. wypłacono premię w wysokości 2 000,00 PLN brutto.

    Wynagrodzenia wypłacone i należne z tytułu zawartych umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły 520 745,00 PLN.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2006 r. wyniosły151 653,79 PLN.

    Na dzień 31.12.2006 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa ma uregulowane wszystkie zobowiązania w terminie.
    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

    W 2006 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Bilans
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu 06.02.2007 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu

Warszawa, dnia 6 lutego 2007 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2006.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
  5. 2005 1 760 502  
  6. 2006 457 446  
    RAZEM 3 926 544  
 

Darowizny
w latach 2001 - 2006.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
  6. 2006 217 225  
    RAZEM 2 362 834  
 

Zysk z działalności gospodarczej
w latach 2001 - 2006.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
  5. 2005 228 556  
  6. 2006 387 495  
    RAZEM 2 204 658  


 
       
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2006
 
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 Razem  
  Wydatki statutowe 225 057 175 974 630 258 677 307 1 760 502 457 446 3 926 544  
  Darowizny 70 559 131 502 115 500 575 600 1 252 448 217 225 2 362 834  
  Zysk z działalności g. 275 302 371 798 322 312 619 195 228 556 387 495 2 204 658  
 

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2006

Zarząd Fundacji niniejszym podaje informacje uzupełniające
 1. adresy zamieszkania członków Zarządu :
  1. JANUSZ JĘDRZEJCZYK ul. Abrahama 3/60, 03-982 Warszawa
  2. TADEUSZ GŁOWACKI ul.Neseberska 1/13, .02-758 Warszawa
  3. STANISŁAW MAZUR ul.Okińskiego 8/10, 02-115 Warszawa
 2. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : 4 136, 36 brutto,
 3. Informacja o zakupionych środkach trwałych :
  fundacja przyjęła do użytkowania ze środków trwałych w budowie samochód szkoleniowy o wartości 88479,07 PLN, a także zakupiła samochód osobowy Skoda Octawia o wartości początkowej 85 060,20 PLN.
 

 

Czytany 5759 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information