Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2007.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja tegoż roku.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji: 
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz
 6. Gustaw Mikołajczyk
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek (czasowo zawiesił swoją działalność w Radzie Fundacji)
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez :
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 

Fundacja uzyskała w 2007 r. w formie darowizn 122 310,00 PLN.
    Odpisy 1 procent podatku od osób fizycznych 9 725,08 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 80 487,00 PLN.
    Przychody za 2007 r. z działalności gospodarczej - 2 104 186,37 PLN, co stanowi 90,39% ogółu przychodów. 
    Zysk na działalności gospodarczej wynosi 71 538,41 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 320 823,18 PLN.
    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:
  • "Monografia krynickiej straży pożarnej"
  • "Kalendarzyk zmianowy PSP" (w rodzaje)
  • "Magazyn informacyjno-techniczny EDURA",
  • Strona edukacyjna kalendarza plakatowego PSP;
 2. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 3. rozbudowę strażnicy OSP w Mykanowie k/Częstochowy - 5 000,00 PLN;
 4. dofinansowanie w wysokości 2 300,00 PLN działalności statutowej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 5. przeznaczenie 21 086,18 PLN na sport pożarniczy oraz organizację zawodów sportowo-pożarniczych;
 6. zorganizowanie wyjazdu strażaków na mistrzostwa świata strażaków w Adelajdzie. Koszt wyjazdu wynosił 117 811,03 PLN. Darowizny przeznaczone na ten cel wyniosły 64 000,00 PLN;
 7. przyznanie stypendiów dla słuchaczy SGSP w Warszawie i SA PSP w Poznaniu o łącznej wartości 4 400,00 PLN;
 8. kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii "Dzieje zawodowej straży pożarnej w Polsce".
 9. Przekazanie 50 egz. książek "Podstawy ratownictwa medycznego" Harcerskiej Grupie Ratowniczej "Pomorze" o wartości 400,00 PLN;
 10. przekazanie nawiązek do KP PSP:
  • 7 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku na zakup sprzętu,
  • 25 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
  • 5 885,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Łodzi na zakup sprzętu,
  • 10 000,00 PLN Komendzie Powiatowej PSP w Bochni,
  • 5 089,00 PLN zakup motopompy;
 11. przekazanie 7 712,00 PLN do powiatu ostrzeszowskiego na zakup sprzętu;
 12. przekazanie 10 000,00 PLN dla OSP przy Centralnej Szkole PSP w Częstochowie;
 13. zorganizowanie obchodów 100 lecia Muzeum Pożarnictwa w Warszawie;
 14. przekazanie defibrylatora dla KP PSP w Strzelinie - 8 506,50 PLN;
 15. ufundowanie nagród w łącznej wysokości 8 165,00 PLN dla zwycięzców konkursu Strażak Roku - Miesiąca woj. mazowieckiego.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę270 030,70 PLN, z przeznaczeniem:
 • dla PSP 238 030,20 PLN,
 • dla OSP 19 700,00 PLN,
 • na inną działalność statutową 12 300,50 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. druk i dystrybucję "Przeglądu Pożarniczego". Koszty druku i dystrybucji w całości pokrywane są przez Fundację z wypracowanych środków. W roku sprawozdawczym Komendant Główny PSP jednostronnie rozwiązał porozumienie w tej sprawie;
 2. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji - głównie we współpracy z CNBOP w Józefowie oraz Komendą Miejską PSP w Radomiu;
 3. ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 4. Kontynuowano rozpoczętą w 2006 roku obsługę wypoczynku strażaków w Kręsku, finansując częściowo modernizację bazy poligonu.

    W 2007 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w roku 2007 nie pobierali wynagrodzenia. Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą fundacji 2007 r. w łącznej wysokości 97 943,00 PLN brutto.

    Na dzień 31.12.2007 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - pełny etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    1 osoba wyłącznie w działalności gospodarczej.
Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2,5 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 71 211,72 PLN. W lipcu 2007 r. wypłacono premię w wysokości 4 600,00 PLN brutto.

    Wynagrodzenia wypłacone i należne z tytułu zawartych umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły 360 034,80 PLN.

    Lokaty bankowe w Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2007 r. wyniosły152 194,64 PLN.

    Na dzień 31.12.2007 r. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa ma uregulowane wszystkie zobowiązania w terminie.
    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

    W 2007 r. w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Bilans
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji podczas posiedzenia 12.02.2008 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu

Warszawa, dnia 12 lutego 2008 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2007.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
  5. 2005 1 760 502  
  6. 2006 457 446  
  7. 2007 270 030  
    RAZEM 4 196 574  
 

Darowizny
w latach 2001 - 2007.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
  6. 2006 217 225  
  7. 2007 122 310  
    RAZEM 2 485 144  
 

Zysk z działalności gospodarczej
w latach 2001 - 2007.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
  5. 2005 228 556  
  6. 2006 387 495  
  7. 2007 71 538  
    RAZEM 2 276 196  
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2007
 
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Razem  
  Wydatki
statutowe
225 057 175 974 630 258 677 307 1 760 502 457 446 274 128 4 200 672  
  Darowizny 70 559 131 502 115 500 575 600 1 252 448 217 225 122 310 2 485 144  
  Zysk z
działalności g.
275 302 371 798 322 312 619 195 228 556 387 495 71 538 2 276 196  
  Nawiązki
sądowe
        46 355 59 640 80 487 186 482  
  1% podatku         10 463 12 840 9 725 33 028  

 

Czytany 5902 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information