Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2008.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji: 
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz (czasowo zawiesił swoją działalność w Radzie Fundacji)
 6. Gustaw Mikołajczyk
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek (czasowo zawiesił swoją działalność w Radzie Fundacji)
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder (czasowo zawiesił swoją działalność w Radzie Fundacji)
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu,  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu,  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez :
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 

    Fundacja uzyskała w 2008 r. w formie darowizn 25 400,00 PLN.
    Wpływy z 1 procent podatku od osób fizycznych wyniosły 16 627,32 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 59 800,00 PLN.
    Przychody z działalności gospodarczej wyniosły - 2 040 063,84 PLN, co stanowi 94,00% ogółu przychodów. Inne przychody 27 076,61 PLN. 
    Zysk na działalności gospodarczej wynosi 186 446,58 PLN.
    Koszty związane z działalnością statutową 212 779,72 PLN.
    Koszty związane z działalnością gospodarczą 1 591 418,35 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 349 091,72 PLN.
    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:
  • "Kalendarzyk zmianowy PSP"
  • "Magazyn informacyjno-techniczny EDURA",
  • Strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego PSP;
 2. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 3. ksiązki związane z konferencją CTIF obejmuącą działalność statutową Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach;
 4. przeznaczenie 16 204,97 PLN na sport pożarniczy oraz organizację zawodów sportowo-pożarniczych;
 5. przyznanie stypendiów dla słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wartości2 400,00 PLN;
 6. kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii "Dzieje zawodowej straży pożarnej w Polsce".
 7. przekazano 50 egz. książek "Podstawy ratownictwa medycznego" Harcerskiej Grupie Ratowniczej "POMORZE";
 8. ze środków pozyskanych ze świadczeń pieniężnych zasądzonych przez Sądy na rzecz Fundacji został zakupiony sprzęt i wyposażanie dla jednostek straży pożarnej o łącznej wartości 112 881,44 PLN.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę212 779,72 PLN, z teg0:
 • dla PSP 138 756,61 PLN,
 • dla OSP 12 892,00 PLN,
 • na inną działalność statutową 61 131,11 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. wydawanie periodyków, książek, broszur i kalendarzy,
 2. organizowaniu pokazów, wystawz zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 3. dystrybucję "Przeglądu Pożarniczego";
 4. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji;
 5. ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

    W 2008 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową 2008 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą fundacji 2008 r. w łącznej wysokości 112 136,00 PLN brutto.

    Na dzień 31.12.2008 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - na 3/4 etatu,
 • księgowa - na 1/2 etatu.
    Średnioroczne zatrudnienie wynosi 1,75 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 47 622,43 PLN.Wypłacone premie w wysokości 6 000,00 PLN brutto. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

    Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły 352 336,00 PLN.

    Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2008 r. wyniosły156 032,61 PLN.

    Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 106 129,68 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 7879,70 PLN.
    Nabyte środki trwałe to sprzęt komputerowy i wyposażenie - 33 129,70 zł.
    Wartość aktywów: 941 099,89 PLN a zobowiązań 101 749,16 PLN w tym zobowiązania podatkowe 20 225,88 PLN.
    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8.

    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Bilans
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu 11.03.2009 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2008.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
  5. 2005 1 760 502  
  6. 2006 457 446  
  7. 2007 274 000  
  8. 2008 212 780  
    RAZEM 4 413 324  
 

Darowizny otrzymane
w latach 2001 - 2008.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
  6. 2006 217 225  
  7. 2007 122 310  
  8. 2008 25 400  
    RAZEM 2 510 544  
 

Zysk z działalności gospodarczej
w latach 2001 - 2008.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
  5. 2005 228 556  
  6. 2006 387 495  
  7. 2007 64 011  
  8. 2008 186 446  
    RAZEM 2 455 115  
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2008
 
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Razem  
  Wydatki
statutowe
225 057 175 974 630 258 677 307 1 760 502 457 446 274 128 212 779 4 413 451  
  Darowizny 70 559 131 502 115 500 575 600 1 252 448 217 225 122 310 25 400 2 510 544  
  Zysk z
działalności g.
275 302 371 798 322 312 619 195 228 556 387 495 64 011 186 446 2 455 115  
  Nawiązki
sądowe
        46 355 59 640 80 487 59 800 246 282  
  1% podatku         10 463 12 840 9 725 16 627 49 655  

 

Czytany 5640 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information