Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2009.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns Rej F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji: 
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 6. Gustaw Mikołajczyk (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu, zam. 03-982 Warszawa, ul. Abrahama 3 m. 60.  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu, zam. Warszawa, ul. Krymska 4 m. 15.  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu, zam. Warszawa ul. Okińskiego 8 m. 10.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez :
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 6. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. Wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. Organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 4. Doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. Przychody uzyskane w 2009 r. wyniosły 1 217 896,50 PLN w tym: 
    Fundacja uzyskała w 2009 r. w formie darowizn 111 736,32 PLN.
    Wpływy z 1 procent podatku od osób fizycznych wyniosły 11 030,70 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 54 140,00 PLN.
   Przychody z działalności gospodarczej wyniosły - 1 028 104,05 PLN, co stanowi 84,42% ogółu przychodów.
    Pozostałe przychody operacyjne 3 015,34 PLN,
    Przychody finansowe 9 870,09 PLN. 
    Zysk na działalności gospodarczej po uwzględnieniu kosztów ogólnoadministracyjnych wyniósł161 707,46 PLN.
    Koszty związane z realizacją celów statutowych 212 237,53 PLN.
    Koszty związane z działalnością gospodarczą 609 060,67 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 302 228,36 PLN.
    Pozostałe koszty 18 568,57 PLN.
    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
 1. Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:
  • kalendarzyk zmianowy PSP,
  • magazyn informacyjno-techniczny EDURA,
  • strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego PSP;
 2. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 3. we współpracy z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie oraz Europejską Federacją Sportu Pożarniczego zorganizowano Mistrzostwa Europy Strażaków w tenisie ziemnym i stołowym. Koszt organizacji mistrzostw to 33 538,22 PLN;
 4. kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii "Dzieje zawodowej straży pożarnej w Polsce";
 5. ze środków pozyskanych ze świadczeń pieniężnych zasądzonych przez Sądy na rzecz Fundacji został zakupiony sprzęt i wyposażenie dla jednostek straży pożarnej o łącznej wartości  59 640,98 PLN, w tym przekazano KP PSP w Lipsku 8 000 PLN, KP Węgrów 10 905 PLN, KP PSP Ostrzeszów 16 750 PLN, przekazano na zakup sprzętu i wyposażenia 1 316,40 PLN KP PSP w Żyrardowie, zakupiono pompę szlamową dla OSP Sieraków za kwotę 5 994,68 PLN, zakupiono węże pożarnicze dla OSP Dziekanowice za kwotę 1 968,80 PLN, odzież ochronną dla strażaków JRG 4 za kwotę6 106,10 PLN, przekazano ze środków zgromadzonych z nawiązek 7 000,00 PLN KP PSP w Płońsku, przekazano 1 200,00PLN dla OSP w Wydminach na zakup hełmów;
 6. na działalność statutową OSP Wieleń przeznaczono 1 583,60 PLN;
 7. zakup wyposażenia na kwotę 5 000 PLN oraz darowizna 2 000 PLN dla KM PSP w Radomiu;
 8. przekazano KW PSP w Toruniu 1 500 PLN na organizację Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym;
 9. dofinansowano kwotą 10 000,00 PLN zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP Strzelin;
 10. zakup drabiny dla KP PSP w Zwoleniu - 1 229,76 PLN;
 11. darowizna 1 700 PLN na zakup odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy KP PSP w Legionowie w tym 400 PLN z nawiązek;
 12. zakup biletu lotniczego dla p. Wawrzynkiewicza na wyjazd na Olimpiadę Strażaków w Vancover - 3 594,93 PLN;
 13. dofinansowano reprezentację sportową Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie kwotą2 000 PLN;
 14. darowizna 2 500 PLN na wydatki statutowe dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim;
 15. dofinansowanie kwotą 2 500 PLN Mistrzostw Polski Strażaków w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym;
 16. przekazano 2 000 PLN OSP Krasocin;
 17. darowizna 2 000 PLN dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brodnicy;
 18. dofinansowanie OSP przy CSPSP w Częstochowie kwotą 3 000 PLN;
 19. przekazano 2 400 PLN na stypendium dla wyróżniającego się w nauce studenta SGSP;
 20. przekazano na nagrodę w konkursie na najlepszy reportaż radiowy o działalności straży pożarnych - organizowany przez ZG ZOSP RP 1 500 PLN;
 21. przekazano 2 500 PLN w formie darowizny dla Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach;
 22. dofinansowano kwotą 1 000 PLN zakup wyciągarki samochodowej dla OSP w Dębicy Kaszubskiej;
 23. dofinansowano kwotą 1 000 PLN OSP Popów z przeznaczeniem na zakup sprzętu;
 24. przekazano 1 000 PLN  na zakup sprzętu OSP w Nakle n. Notecią;
 25. przekazano dotację 1 000 PLN dla OSP w Porębie Niwkach z przeznaczeniem na zakup sprzętu i organizację szkoleń z zakresu ratownictwa;
 26. dofinansowanie kwotą 1 000 PLN zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP w Niezdarze;
 27. przekazano OSP Rudnik nad Sanem 1 000 PLN na zakup sprzętu ratownictwa medycznego;
 28. dofinansowano zakup torby medycznej dla OSP w Józefowie kwotą 1 000 PLN;
 29. dofinansowanie kwotą 50 000,00 PLN zakupu samochodu przez KP PSP Ostrzeszów w tym 16 750 PLN ze środków z nawiązek;
 30. sfinansowanie druku informacji dotyczącej konkursu dla dzieci organizowanego przez KG PSP na tylnej stronie kalendarza plakatowego w kwocie 910 PLN;
 31. wsparcie kwotą 2 100 PLN konferencji "Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i BHP" organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 32. udostępniono nieodpłatnie posiadany teren w Pionkach na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego.
    W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę212 237,53 PLN, z tego:
 • dla PSP 168 405,80 PLN,
 • dla OSP 29 247,08 PLN,
 • na inną działalność statutową 14 585,27 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. wydawanie periodyków, książek, broszur i kalendarzy,
 2. organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,- w ramach tej działalności organizujemy międzynarodową wystawę sprzętu i środków ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego - EDURA. Wystawa ma długoletnią tradycję i służy zarówno wymianie myśli technicznej, jak i podniesieniu poziomu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i zapobieganiu katastrofom wśród osób służb ratowniczych. Wstęp na wystawę jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych służb ratowniczych. Wystawa służy ich integracji i wymianie doświadczeń, a także  wzbogaca wiedzę o występujących trendach i możliwościach technicznych, zarówno w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego, jak i medycznego oraz wodnego itp. W ramach wystawy organizowane są bezpłatne odczyty, prelekcje i szkolenia. Ponadto w 2009 r. zorganizowano spotkanie kierownictwa ochrony przeciwpożarowej Litwy z kierownictwem Komendy Głównej PSP oraz komendantami wojewódzkimi PSP;
 3. dystrybucję "Przeglądu Pożarniczego" - organu prasowego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 4. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji;
 5. ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W grudniu 2009 r. po wielomiesięcznych negocjacjach z konsorcjami: Alpine Construction Polska Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa Polska SA, podpisana została umowa na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.

    W 2009 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową 2009 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia trzem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2009 r. w łącznej wysokości 90 900,00 PLN brutto.

    Na dzień 31.12.2009 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - na 1 etat,
 • księgowa - na 1/2 etatu,
 • 1 osoba na urlopie macierzyńskim a następnie na wychowawczym.
    Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2,19 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 52 078,59 PLN. W 2009 nie wypłacano premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

    Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia wyniosły 1 800 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły 171 796,60 PLN.

    W roku 2009 nie udzielono pożyczek.

    Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2009 r. wyniosły300 971,30 PLN.

        Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 2 764,81 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 12 412,99 PLN.

        Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

    W 2009 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

          W celu obniżenia kosztów funkcjonowania biura postanowiono zakupić samochód w wersji ciężarowej co pozwala obniżyć koszty zakupu samochodu i paliwa o 22. procentowy podatek VAT. Samochód osobowy zostanie przekazany do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego.

     Wartość aktywów fundacji na dzień 31.12.2009r. wynosi  989 897,74 PLN. Wartość zobowiązań  fundacji zamyka się kwotą 54 771,03 PLN, w tym zobowiązania podatkowe wynoszą 13 434,47 PLN.

    Fundacja składa następujące deklaracje: VAT 7, DRA (ZUS), zeznanie roczne CIT 8, informację PIT 4R. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

    W okresie sprawozdawczym naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola przeprowadził czynności sprawdzające w zakresie podatku VAT, a także była przeprowadzona kontrola skarbowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz prawidłowości użytkowania kas rejestrujących w szczególności bieżącego ewidencjonowania sprzedaży. Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości.

    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Bilans
    Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2010 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu

Warszawa, dnia 25 lutego 2010 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2008.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
  5. 2005 1 760 502  
  6. 2006 457 446  
  7. 2007 274 000  
  8. 2008 212 780  
  9. 2009 212 238  
    RAZEM 4 625 562  
 

Darowizny otrzymane
w latach 2001 - 2009.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
  6. 2006 217 225  
  7. 2007 122 310  
  8. 2008 25 400  
  9. 2009 111 736  
    RAZEM 2 622 280  
 

Zysk z działalności gospodarczej
w latach 2001 - 2009.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 275 302  
  2. 2002 371 798  
  3. 2003 322 312  
  4. 2004 619 195  
  5. 2005 228 556  
  6. 2006 387 495  
  7. 2007 64 011  
  8. 2008 186 446  
  9. 2009 161 707  
    RAZEM 2 616 822  
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2009
 
  Lata Wydatki statutowe Darowizny Zysk z działalności gospodarczej Nawiązki sądowe 1% podatku  
  2001 225 057 70 559 275 302      
  2002 175 974 131 502 371 798      
  2003 630 258 115 500 322 312      
  2004 677 307 575 600 619 195      
  2005 1 760 502 1 252 448 228 556 46 355 10 463  
  2006 457 446 217 225 387 495 59 640 12 840  
  2007 274 128 122 310 64 011 80 487 9 725  
  2008 212 779 25 400 186 446 59 800 16 627  
  2009 212 238 111 736 161 707 54 140 11 031  
  RAZEM 4 625 689 2 622 280 2 616 822

 

Czytany 5760 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information