Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO za rok 2010.

 

    Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej "Fundacją") ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

    Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns Rej F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

   Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

    Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji: 
 1. Maciej Flemming - przewodniczący Rady
 2. Ryszard Grosset
 3. Teofil Jankowski
 4. Marek Jasiński - wiceprzewodniczący Rady
 5. Wiesław B. Leśniakiewicz (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 6. Gustaw Mikołajczyk (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 7. Mirosław Pawlak
 8. Marek Płotica - wiceprzewodniczący Rady
 9. Ryszard Psujek
 10. Bogdan Przysłupski
 11. Wojciech E. Roguski - wiceprzewodniczący Rady
 12. Maciej Schroeder (czasowo zawiesił działalność w Radzie)
 13. Ryszard Szczygieł - sekretarz Rady
 14. Aleksander Szymański
 15. Jan Szrajber

    Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:
 
  Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu, zam. 03-982 Warszawa, ul. Abrahama 3 m. 60.  
  Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu, zam. Warszawa, ul. Neseberska 1/13.  
  Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu, zam. Warszawa ul. Okińskiego 8 m. 10.  
 

    Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez :
 1. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,
 2. wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,
 3. wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze - służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,
 4. fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,
 5. popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
 6. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
 7. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,
 8. udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:
 1. wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy.
 2. organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3. organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 4. doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres : rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. 
Fundacja uzyskała w 2010 r. w formie darowizn 104 700,00 PLN.
    Wpływy z 1 procent podatku od osób fizycznych wyniosły 16 781,22 PLN.
    Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację 56 266,24 PLN.
   Przychody z działalności gospodarczej wyniosły - 1 539 119,13 PLN, co stanowi 88,15% przychodów.
    Pozostałe przychody operacyjne 21 032,36 PLN,
    Przychody finansowe 8 147,97 PLN. 
    Zysk na działalności gospodarczej po uwzględnieniu kosztów ogólnoadministracyjnych wyniósł 24 519,79 PLN.
    Koszty związane z realizacją celów statutowych 328 218,25 PLN.
    Koszty związane z działalnością gospodarczą 1 240 447,32 PLN.
    Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 356 695,76 PLN.
    Pozostałe koszty 9 827,77 PLN.
    Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:
Wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:
 • magazyn informacyjno-techniczny EDURA,
 • kalendarzyk zmianowy PSP (4 575 PLN),
 • strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego PSP;
 1. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 2. kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii "Dzieje zawodowej straży pożarnej w Polsce";
 3. przekazano Komendzie Powiatowej w Bochni 6 000 PLN w formie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia oraz przekazano kwotę 2 150 PLN z przeznaczeniem na rzeczowe wydatki Komendy,
 4. przekazano 5000 PLN Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowie celem dofinansowania remontu samochodu bojowego,
 5. dofinansowano kwotą 1 000 PLN organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie Sztafetowy Bieg Strażaków,
 6. zakupiono pompy szlamowe Honda WX30 dla KP PSP w Gołdapi, OSP Bieńkowice, OSP Kwapinka i OSP Rzegocin - za kwotę 22 000 PLN,
 7. przekazano darowiznę w kwocie 5 000 PLN na remont budynku strażnicy w JRG 3 w Krynicy Zdroju,
 8. sfinansowano zakup biletów lotniczychw kwocie 10 720 PLN na wyjazd reprezentacji na Mistrzostwa Strażaków w siatkówce odbywające się na Cyprze,
 9. zakupiono dla OSP Szczyrzyc hełmy strażackie za kwotę 4 015 PLN,
 10. zakupiono na kwotę 1 551 PLN artykuły dla potrzeb naprawczych sprzętu pożarniczego PSP w Warszawie,
 11. przekazano ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim 2 000 PLN z przeznaczeniem na szkolenie ratowników-członków OSP w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 12. sfinansowano na kwotę 4 050 PLN zakup akumulatorów do melexa funkcjonującego w Fundacji, jako dziecięca straż pożarna,
 13. zakupiono za kwotę 7 816 PLN drukarkę i zestaw komputerowy dla Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach,
 14. ufundowano stypendium w kwocie 2 000 PLN dla wyróżniającego się studenta SGSP w Warszawie,
 15. przekazano darowiznę 1 000 PLN z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla OSP w Wieluniu,
 16. sfinansowano zakup wejściówek na Targi Interschutz w Lipsku w kwocie 3 564 PLN,
 17. ufundowano za kwotę 3719 PLN nagrody dla strażaków z województwa mazowieckiego,
 18. dofinansowano kwotą 1 500 PLN zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Białobrzegach,
 19. sfinansowano w kwocie 855 PLN przelot medyczny strażaka poszkodowanego w akcji ratowniczej,
 20. przekazano kwotę 29 000 PLN z przeznaczeniem na zakup nowego ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ Garwolin,
 21. dofinansowano kwotą 3 000 PLN zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu powiatu brodnickiego,
 22. przekazano Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. mazowieckiego z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Eliminacji Wojewódzkich XXXII Ogólnopolskego Turnieju Wiedzy Pożarniczej upomininki na kwotę 570 PLN,
 23. przekazano KW PSP w Warszwie darowiznę w postaci samochodu marki SKODA OCTAVIA o wartości rynkowej ok. 50 000 PLN,
 24. udostępniono nieodpłatnie posiadany teren w Pionkach na potrzeby szkoleniowe Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego,
 25. ufundowanie nagrody w postaci laptopa za kwotę 1 850 PLN dla Strażaka Roku Województwa Mazowieckiego,
 26. przekazano namiot pneumatyczny dla OSP Czasław o wartości 23 790 PLN,
 27. wykonano na potrzeby Komendy Głównej PSP Informator Teleadresowy na rok 2010 - wartość 4 169 PLN,
 28. wydano kwotę 4 700 PLN na pokrycie kosztów leczenia Michała Bednarza strażaka z Łowicza,
 29. przekazano kwotę 5 500 PLN dla OSP w Brzeźnicy, pow. Bochnia,
 30. wydatkowano kwotę 16 000 PLN na remont Ośrodka Szkolenia w woj. mazowieckim,
 31. zorganizowano konferencję "Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa" - koszt konferencji 14 665 PLN,
 32. przekazano 3 000 PLN dla funkcjonariuszy KP PSP Legionowo na zakup odzieży ochronnej,
 33. przekazano 2 500 PLN dla KP PSP Żyrardów na zakup sprzętu strażackiego,
 34. ufundowano nagrodę specjalną w ogólnopolskim konkursie na reportaż radiowy w wysokści 1 500 PLN,
 35. współfinansowano wyjazd studyjny do Słowenii i Czech w celu zapoznania polskiech strażaków z organizacją i funkcjonowaniem tamtejszej ochrony przeciwpożarowej w kwocie 6440 PLN,
 36. przekazano kwotę 1 500 PLN na Jubileusz 35-lecia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach,
 37. przekazano środki dla Komendy PSP w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 30 000 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenie jednostki,
 38. sfinansowano zakup biletów lotniczych na Mistrzostwa Świata w sporcie pożarniczym w Korei Płd. w kwocie 16 087 PLN,
 39. ufundowano nagrodę w kwocie 1 500 PLN w zawodach sportowo-pożarniczych OSP woj. mazowieckiego w Kozienicach,
 40. zakupiono stroje sportowe dla reprezentacji PSP w sporcie pożarniczym na kwotę 1 248 PLN.
W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała kwotę328 218,25 PLN, z tego:
 • dla PSP 179 572,14 PLN,
 • dla OSP 53 851,49 PLN,
 • na inną działalność statutową 94 794,62 PLN.

W zakresie działalności gospodarczej:
 1. ekspertyzy,opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe realizacji budowy Stadionu Narodowego w Warszawie.
 2. wydawanie periodyków, książek, broszur i kalendarzy,
 3. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji.

    W 2010 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Fundacji.

    Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową 2010 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia trzem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2010 r. w łącznej wysokości 111 900,00 PLN brutto.

    Na 31.12.2010 r. w Fundacji zatrudnione były:
 • pracownik obsługi biura - na 1 etat,
 • księgowa - 1 etat,
    Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

    Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 45 200 PLN. W 2010 wypłacano 1 000 zł premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

    Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia wyniosły 31 892 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich wyniosły 77 667 PLN.

    Nie udzielono pożyczek.

    Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2010 r. wyniosły153 923,21 PLN.

        Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 12 638,10 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 9 633,00 PLN.

        Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

    W 2010 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

     Wartość aktywów:  881 950,86 PLN a zobowiązań  117 930,57 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 6 259,94 PLN.

    Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS), oraz rocznie CIT 8, informację PIT 4R. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

    W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontorle.
    Załączniki do sprawozdania:
 • Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa,
 • Rachunek zysków i strat.
 • Bilans
Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2011 r.
 
   


Janusz Jędrzejczyk - prezes zarządu
Tadeusz Głowacki - wiceprezes zarządu
Stanisław, Marian Mazur - członek zarządu

Warszawa, luty 2011 r.
 
 
 
Wydatki statutowe
w latach 2001 - 2010.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 225 057  
  2. 2002 175 974  
  3. 2003 630 258  
  4. 2004 677 307  
  5. 2005 1 760 502  
  6. 2006 457 446  
  7. 2007 274 000  
  8. 2008 212 780  
  9. 2009 212 238  
  10. 2010 328 218  
    RAZEM 4 953 780  
 

Darowizny otrzymane
w latach 2001 - 2010.
 
  Lp. Rok Kwota w PLN  
  1. 2001 70 559  
  2. 2002 131 502  
  3. 2003 115 500  
  4. 2004 575 600  
  5. 2005 1 252 448  
  6. 2006 217 225  
  7. 2007 122 310  
  8. 2008 25 400  
  9. 2009 111 736  
  10. 2010 104 700  
    RAZEM 2 726 980  
   
Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2009
 
  Lata Wydatki statutowe Darowizny Zysk z działalności gospodarczej Nawiązki sądowe 1% podatku  
  2001 225 057 70 559 275 302      
  2002 175 974 131 502 371 798      
  2003 630 258 115 500 580 691      
  2004 677 307 575 600 900 236      
  2005 1 760 502 1 252 448 462 291 46 355 10 463  
  2006 457 446 217 225 711 826 59 640 12 840  
  2007 274 128 122 310 336 511 80 487 9 725  
  2008 212 779 25 400 448 645 59 800 16 627  
  2009 212 238 111 736 419 043 54 140 11 031  
  2010 328 218 104 700 298 671 56 266 16 781  
  RAZEM 4 953 907 2 726 980 4 805 014 356 688 77 467  

 

Czytany 5835 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information