Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2011

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej „Fundacją”) ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy 
poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns 
F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

W marcu 2011 upłynęła kadencja Rady Fundacji, wybrano nową Radę 
w następującym składzie:

 1. Aleksander Cycoń – sekretarz Rady

 2. Marek Gabzdyl

 3. Maciej Flemming – przewodniczący Rady

 4. Ryszard Grosset

 5. Teofil Jankowski

 6. Marek Jasiński

 7. Andrzej Krupnik

 8. Mirosław Pawlak

 9. Marek Płotica – wiceprzewodniczący Rady

 10. Ryszard Psujek

 11. Bogdan Przysłupski

 12. Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący Rady

 13. Ryszard Szczygieł – wiceprzewodniczący Rady

 14. Aleksander Szymański

 15. Jan Szrajber

Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

Janusz Jędrzejczyk – prezes Zarządu, zam. 03-982 Warszawa, 
ul. Abrahama 3 m. 60

Tadeusz Głowacki – wiceprezes Zarządu, zam.02-758 Warszawa, 
ul. Neseberska 1/13

Stanisław, Marian Mazur – członek Zarządu, zam.02-115 Warszawa 
ul. Okińskiego 8 m. 10

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa prezes Zarządu 
lub wiceprezes – jednoosobowo.

Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele przez:

1) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2) wyposażanie szkół, ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3) wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,

4) fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5) popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6) organizowanie konkursów upowszechniających wśród społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7) wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej - kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8) udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:

 1. wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy,

 2. organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony
  przeciwpożarowej,

 3. organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa 
  i ochrony przeciwpożarowej,

 4. doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
  ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2011 r. uzyskała w formie darowizn 265 806,40 PLN

Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły 14 714,54 PLN

Nawiązki sądowe otrzymane przez Fundację  75 759,74 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 2 679 642,36 PLN

co stanowi 87,66 % przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne 7 691,13 PLN

przychody finansowe 13 258,31 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po

uwzględnieniu kosztów ogólnoadministarcyjnych wyniósł 537 694,56 PLN

Koszty związane z działalnością statutową 295 448,09 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą 1 817 992,20 PLN

Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 407 372,44 PLN

Pozostałe koszty 5 748,78 PLN

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:

 • kalendarzyk zmianowy PSP ,

 • strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego PSP,

 • informatora teleadresowego dla służb PSP,

 1. kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży 
  Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

 2. kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii „Dzieje zawodowych straży pożarnych w Polsce”;

 3. współpraca w przygotowaniu wydania monografii poświęconej 
  XX- leciu PSP,

 4. współdziałanie w przygotowaniu obchodów XX -lecia PSP.
  Praca w komitecie organizacyjnym obchodów jubileuszu,

 5. upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie pojazdu specjalnego na podwoziu 
  MELEX imitującego funkcje samochodu ratowniczo-gaśniczego,

 6. sfinansowano zakup sprzętu ratowniczego: pasy strażackie, motopompa pływająca, nakładka do piany, prądownica, hydrauliczny sprzęt ratowniczy, linki strażackie dla KP PSP w Golubiu Dobrzyniu na kwotę 16 568 PLN,

 7. przekazano kwotę 1 500 PLN dla SP ZOZ Garwolin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora medycznego.

 8. przekazano 1 000 PLN dla OSP Wieleń na działalność statutową,,

 9. sfinansowano w kwocie 45 349 PLN koszty pobytu reprezentacji Polski biorącej udział w XIV Igrzyskach Strażaków i Policjantów w Nowym Jorku,

 10. przekazano 2 500 PLN Stowarzyszeniu Sportu i Ochrony Przeciwpożarowej „Kopernik” celem dofinansowania XIII Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Polski w Dwuboju Pożarniczym,

 11. przekazano darowiznę w kwocie 1100 PLN na realizację celów statutowych Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,

 12. ufundowanie nagrody w postaci notebooka i urządzenia ciśnieniowego za łączną kwotę 2 649 PLN dla Strażaka Roku Województwa Mazowieckiego,

 13. przekazano strażakom z JRG 4 w Warszawie polary za kwotę 560 PLN,

 14. ufundowano stypendium w kwocie 2 400 PLN dla wyróżniającego się studenta SGSP w Warszawie,

 15. dofinansowano kwotą 3 000 PLN organizację zgrupowania sił i środków KSRG powiatu brodnickiego,

 16. ufundowano nagrody w postaci notebooków na łączną kwotę 
  2 867 PLN dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

 17. przekazano kwotę 3 500 PLN dla ZG ZOSP RP celem dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym,

 18. przekazano kwotę 2 500 PLN dla CS PSP w Częstochowie celem dofinansowania organizacji Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym,

 19. dofinansowano kwotą 1 500 PLN organizację VIII Mazowieckich Zawodów Sikawek Strażackich organizowanych przez ZOSP RP,

 20. przekazano Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim kwotę 2 000 PLN na szkolenie i organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych OSP,

 21. na organizację Konferencji „Standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych…”, która odbyła się podczas VIII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2011 przeznaczono 44 300 PLN,

 22. wydatkowano w ramach wspierania edukacji kwotę 7 589 PLN na zabudowę stoiska PSP podczas VIII Międzynarodowej Wystawy EDURA 2011,

 23. wydatkowano kwotę 3 300 PLN na organizację części edukacyjnej podczas Pikniku Strażackiego w Radomiu,

 24. zakupiono wyposażenie ratownicze : odkurzacz specjalistyczny, statyw, torba medyczna, bateria specjalistyczna dla KP PSP Wąbrzeźno
  na łączną kwotę 14 968 PLN,

 25. wydatkowano kwotę 3147 PLN na zakup upominków wręczanych podczas obchodów Dnia Strażaka w Sierpcu i w Nowym Sączu,

 26. sfinansowano zakup zestawu znaków drogowych i środka pianotwórczego dla KP PSP Lipsko na kwotę 7757 PLN

 27. przekazano darowiznę na cele statutowe w kwocie 3500 dla OSP Liwie,

 28. dofinansowano zakup umundurowania dla OSP Nieżywięć kwotą 
  5000 PLN,

 29. dofinansowano zakup umundurowania dla OSP Grzegorz kwotą 
  5000 PLN,

 30. dofinansowano kwotą 2500 PLN zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czuryłach,

 31. dofinansowano zakup umundurowania dla OSP Gorczenica na kwotę 5000 PLN,

 32. przekazano darowiznę w kwocie 10 000 PLN z przeznaczeniem na zakup protezy i dofinansowanie leczenia dla poszkodowanego w akcji ratowniczej strażaka,

 33. dofinansowano zakup zestawu PSP R1 do ratownictwa medycznego 
  dla OSP Roztoka kwotą 1000 PLN,

 34. przekazano darowiznę w kwocie 1000 PLN dla OSP Wieszów z przeznaczeniem na zakup detektorów gazów,

 35. przekazano darowiznę na zakup torby ratowniczej w kwocie 1000 PLN dla OSP Pęcna,

 36. darowizna na zakup torby ratowniczej w kwocie 1500 PLN dla OSP Wadowice Dolne,

 37. dofinansowano kwotą 1000 PLN zakup ubrań bojowych dla OSP Brzeziny,

 38. zakupiono za kwotę 3500 PLN wyposażenie specjalistyczne grup poszukiwawczo-ratowniczych KM PSP w Łodzi,

 39. zakupiono za kwotę 4 800 PLN drabinę dla KP PSP Wołomin,

 40. sfinansowano kwotą 3000 PLN druk książki „35 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa 1975-2010 „. Wydawnictwo przekazano do dyspozycji CMP na działalność statutową.

 41. przekazano OSP Tłuchówek darowiznę w kwocie 2500 PLN ,

 42. zakupiono za kwotę 2400 PLN rękawice strażackie dla KP PSP Węgrów,

 43. sfinansowanie na kwotę 1600 PLN organizację stoiska propagującego wiedzę pożarniczą podczas Dnia Osób Starszych 50+,

 44. dofinansowanie kwotą 5000 PLN zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Bilcza,

 45. zakupiono za kwotę 11 500 sprzęt ratowniczy dla KP PSP w Płońsku,

 46. dofinansowano kwotą 2500 PLN druk publikacji SGSP,

 47. ufundowano nagrodę w wysokości 1000 PLN dla laureata XIV Ogólnopolskiego Konkursu Radiowego organizowanego przez 1 Program Polskiego Radia i ZG ZOSP RP,

 48. sfinansowano kwotą 2100 PLN szkolenie dot. ratownictwa drogowego
  i medycznego KP PSP w Lipsku,

 49. dofinansowano kwotą 5300 PLN zakup samochodu specjalnego dla 
  KP PSP w Bochni,

 50. przekazano w formie darowizny sprzęt ratowniczy dla strażaków w Bośni i w Hercegowinie na łączną kwotę 13 290 PLN,

 51. przekazano OSP Niedomice darowiznę w kwocie 1500 PLN z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego,

 52. sfinansowano na kwotę 12 177 PLN druk Informatora teleadresowego dla służb PSP

 

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym 
Fundacja wydatkowała kwotę 295 448,09 PLN, z tego:

 1. dla PSP 165 979,77 PLN,

 2. dla OSP 53 414,94 PLN,

 3. na inną działalność statutową 76 053,38 PLN.

 

W zakresie działalności gospodarczej:

 1. ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budowy Stadionu Narodowego w Warszawie,

 2. wydawanie periodyków, książek, broszur i kalendarzy,

 3. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji.

 4. Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla strażaków woj. mazowieckiego w Kręsku


 

W 2011 r. odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2011 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia trzem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2011 r., w łącznej wysokości 111 900 PLN brutto.

Na 31.12.2011 r. w Fundacji zatrudnione były:

 1. pracownik obsługi biura – 1 etat,

 2. księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 59 187,86 PLN. W 2011 wypłacono 2 000,00 PLN premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia wyniosły 30 711,00 PLN, a z tytułu umów o dzieło, honorariów autorskich 78 630,00 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2011 r. wyniosły 588 617,05 PLN.

Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 48 487,82 PLN, 
na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 71 640,61 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2011 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów: 2 171 897,91 PLN, a zobowiązań 864 631,39 PLN,

w tym zobowiązania podatkowe 128 734,26 PLN.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe i ZUS: VAT 7, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8 i PIT 4R. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.

2) Rachunek zysków i strat.

3) Bilans.


 


 

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 r.

Janusz Jędrzejczyk – prezes zarządu,

Tadeusz Głowacki – wiceprezes zarządu,

Stanisław, Marian Mazur – członek zarządu


 


 

Warszawa, 24 lutego 2012 r.

Wydatki statutowe w latach 2001 – 2011

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

225 057

2

2002

175 974

3

2003

630 258

4

2004

677 307

5

2005

1 760 502

6

2006

457 446

7

2007

274 000

8

2008

212 780

9

2009

212 238

10

2010

328 218

11

2011

295 448

 

Razem:

5 249 228

Darowizny otrzymane latach 2001 – 2011

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

70 559

2

2002

131 502

3

2003

115 500

4

2004

575 600

5

2005

1 252 448

6

2006

217 225

7

2007

122 310

8

2008

25 400

9

2009

111 736

10

2010

104 700

11

2011

265 806

 

Razem:

2 992 786

Wyniki działalności statutowej Fundacji 
w latach 2001 - 2011

 

Opis

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Razem

Wydatki statutowe

225 057

175 974

630 258

677 307

1 760 502

457 446

274 128

212 779

212 238

328 218

295 448

5 249 228

Darowizny

70 559

131 502

115 500

575 600

1 252 448

217 225

122 310

25 400

111 736

104 700

265 806

2 992 786

Zysk z działalności gospodarczej

275 302

371 798

580 691

900 236

462 291

711 826

336 511

448 645

419 043

298 671

861 650

5 666 664

Nawiązki sądowe

 

 

 

 

46 355

59 640

80 487

59 800

54 140

56 266

75 760

432 448

1% podatku

 

 

 

 

10 463

12 840

9 725

16 627

11 031

16 781

14 715

92 182

 

Czytany 7344 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information