Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2012

 

Sprawozdanie
z  działalności
Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

Organizacja  Pożytku  Publicznego
za rok 2012

 

Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa (zwana dalej „Fundacją”) ma swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 3.

Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy
poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns
F-1566/2000), a 7 listopada 2001 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod nr KRS 0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Fundacja w 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji z dniem 25 maja.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Skład Rady Fundacji:

1)     Aleksander Cycoń – sekretarz Rady

2)     Marek Gabzdyl

3)     Maciej Flemming – przewodniczący Rady

4)     Ryszard Grosset

5)     Teofil Jankowski

6)     Marek Jasiński

7)     Mirosław Pawlak

8)     Marek Płotica – wiceprzewodniczący Rady

9)           Ryszard Psujek

10)      Bogdan Przysłupski

11)      Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący Rady

12)      Ryszard Szczygieł - – wiceprzewodniczący Rady

13)      Aleksander Szymański

14)      Jan Szrajber

15)      Andrzej Krupnik


Organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. W jego skład wchodzą:

Janusz Jędrzejczyk  – prezes Zarządu, zam. 03-982 Warszawa,
ul. Abrahama 3 m. 60

Tadeusz Głowacki  – wiceprezes Zarządu, zam.02-758 Warszawa,
ul. Neseberska 1/13

Stanisław, Marian Mazur   – członek Zarządu, zam.02-115 Warszawa
ul. Okińskiego 8 m. 10.

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa prezes Zarządu
lub wiceprezes lub dwaj członkowie Zarządu.

Celem statutowym fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój techniki ratowniczej.

Fundacja osiąga swoje cele przez:

1) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2) wyposażanie szkół, ośrodków szkolenia, komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3) wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych,

4) fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5) popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6) organizowanie konkursów upowszechniających wśród społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7) wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej - kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8) udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń.

 

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na:

1)     wydawaniu periodyków, książek, podręczników, broszur i kalendarzy,

2)     organizowaniu pokazów, wystaw i targów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej,

3)     organizowaniu szkoleń i konferencji z zakresu bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej,

4)     doradztwie i ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ratownictwa i ochrony ludności.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres: rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2012 r. uzyskała w formie darowizn               198 584,35 PLN

Wpływy z 1 % podatku od osób fizycznych wyniosły        12 162,10 PLN

Zalegle nawiązki sądowe otrzymane przez  Fundację           22 190,00 PLN

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły            2 076 314,46 PLN

co stanowi 86,72 % przychodów.

Pozostałe przychody operacyjne                                         65 643,26 PLN

przychody finansowe                                                         19 281,55 PLN

Zysk z działalności gospodarczej po uwzględnieniu

kosztów ogólnoadministarcyjnych wyniósł                        481 485,81 PLN

Koszty związane z działalnością statutową                        830 900,74 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą         1 314 191,26 PLN

Koszty ogólnoadministracyjne wyniosły                           357 193,82 PLN

Pozostałe koszty                                                                60 525,59 PLN

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

 

W zakresie działalności statutowej:

wydanie i nieodpłatne przekazanie zainteresowanym następujących pozycji:

·        kalendarzyk zmianowy Państwowej Straży Pożarnej,

·        strona edukacyjna na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej,

·        album „100-lat Przeglądu Pożarniczego,

1.     kontynuowanie współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży
Pożarnej oraz z Zarządem Głównym i zarządami wojewódzkimi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

2.     kontynuowanie prac redakcyjnych nad wydaniem monografii „Dzieje zawodowych straży pożarnych w Polsce”;

3.     organizowanie Festynu Strażackiego na Stadionie Narodowym na łączną kwotę 404 875, 65 PLN.

4.     współpraca w przygotowaniu wydania monografii poświęconej
20-leciu Państwowej Straży Pożarnej,

5.     współdziałanie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej
w realizacji obchodów 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej.
- Praca w komitecie organizacyjnym obchodów jubileuszu,
 sfinansowano organizację Konferencji 20 lat PSP w Częstochowie
w kwocie 71 437 PLN.

6.     Organizacja we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - I Halowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie
Wysokościowym- wydano kwotę 26 727 PLN.

7.     Organizacja - na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej - 100-lecia Przeglądu Pożarniczego.

8.     Zorganizowanie akcji pomocy dla strażaków w Bośni, przekazanie sprzętu specjalistycznego.

9.     Przekazano 2000 PLN Oddziałowi Wojewódzkiemu ZOSP RP na działalność statutową w tym 1000 PLN z przeznaczeniem na VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn.

10.Zakupiono 10 tabletów dla Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie za kwotę 11 584 PLN.

11.     Przekazano Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie samochód szkoleniowy Melex o wartości początkowej 49 955 PLN.

12.      Zakup agregatu prądowego dla OSP Kwapinka gm. Raciechowice o wartości -3024,86 PLN.

13.      Dofinansowano kwotą 2000 PLN szkolenia doskonalające prezesów gminnych i miejsko-gminnych i komendantów ZOSP RP oraz organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

14.     Przekazano dla OSP w Seligowie mundur strażacki .

15.      Ufundowanie stypendium dla wyróżnionego podchorążego SGSP
o wartości 2000 PLN

16.     Dofinansowano kwotą 1000 PLN zakup hełmów dla OSP w Mszalnicy

17.   Zakupiono 6 latarek do hełmów strażackich dla OSP Czatolin o wartości 950PLN.

18.     Zakup 11 zestawów toreb ratowniczych PSP R-1 dla OSP na łączną kwotę 30373 PLN.

19.   Nie dla czadu– udział Fundacji w tym programie; druk i dystrybucja 150 000 ulotek  o wartości 5658 PLN oraz nieodpłatne przekazanie
850 detektorów czadu.

20.   Dofinansowano kwotą 1 500 PLN publikację Monografia toruńskiej straży pożarnej

21.   Przekazano kwotę 2 000 PLN ZOSP RP w Brodnicy z przeznaczeniem na organizację Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zgrupowania KSRG.

22.   Przekazano łącznie kwotę 9 000 PLN dla ZOSP RP z przeznaczeniem na organizację X Mistrzostw Strażaków Ratowników, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz  organizację koncertu Bohaterom Powstania Warszawskiego Strażacy oraz ufundowanie nagrody w konkursie radiowym.

23.   Przekazano KM PSP w Radomiu w formie darowizn rzeczowych na łączną kwotę 24 333 PLN paski, gry edukacyjne Zostań Strażakiem, sprzęt komputerowy, stroje sportowe oraz sfinansowano kwotą
3999 PLN druk edukacyjnego, promującego numery alarmowe kalendarza.

24.   Sfinansowano zakup lub przekazano KP PSP w Kozienicach w formie darowizn rzeczowych na łączną kwotę 5 805 PLN odżywki dla reprezentantów w sporcie pożarniczym, wyżywienie dla uczestników VII Turnieju 4 wspinalni w Drabinie Hakowej 2012, gry edukacyjne Zostań Strażakiem, koszulki dla uczestników zawodów.

25.   Zakupiono dla strażaków z JRG 4 w Warszawie atlas treningowy o wartości 5 200 PLN.

26.   Sfinansowano zakup materiałów promocyjno-reklamowych w kwocie 3 250 PLN dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

27.   Zakupiono dla Komendy Głównej PSP za kwotę 4 132 PLN stroje sportowe dla sędziów w sporcie pożarniczym.

28.   Przekazano OW ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na organizację XXII Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków  kwotę 2 000 PLN.

29.   Dofinansowano kwotą 1 500 PLN remont samochodu logistycznego będącego własnością ZOSP RP w Braniewie.

30.   Zakupiono bilety lotnicze, ubrania sportowe i noclegi za kwotę
13 888 PLN. dla reprezentacji Polski biorącej udział w Mistrzostwach Świata w Sydney

31.   Sfinansowano zakup ubrań specjalnych Garda w kwocie 3 750 PLN. dla KP PSP w Brodnicy

32.   Przekazano KP PSP w Wąbrzeźnie rękawice Pro-line za kwotę
7 047 PLN.

33.   Zakupiono bilety lotnicze, ubrania sportowe i noclegi za kwotę
28 967 PLN. dla reprezentacji Polski biorącej udział w Europejskich Igrzyskach Policjantów i Strażaków na Teneryfie.

34.   Sfinansowano na kwotę 4 968 PLN rejs edukacyjny dla młodzieży statkiem z okazji 20-lecia PSP

35.   Dofinansowano kwotą 6 435 PLN realizację filmu edukacyjnego „Skok”.

36.   Dofinansowano kwotą 2 000 PLN zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Raciąż.

37.    Dofinansowano zakup podręczników w kwocie 500 PLN dla OSP Kunice.

38.   Dofinansowano kwotą 1 500 PLN działalność statutową OSP w Szczepańcowej.

39.   Dofinansowano kwotą 3 000 PLN zakup sprzętu ratowniczego dla
OSP Nakło.

40.   Dofinansowano zakup sprzętu sygnalizacji świetlnej dla OSP w Piasku.

41.   Przekazano na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych kwotę
2 000 PLN.

42.   Przekazano darowiznę w wysokości 1 500 PLN z przeznaczeniem na zakup zestawu PSP-R1 dla OSP Kanigowo.

43.   Przekazano darowiznę w wysokości 1 000 PLN dla OSP Białobrzegi z przeznaczeniem na działalność statutową.

44.   Sfinansowano zakup narzędzia ratowniczego Hooligan dla OSP w Goręczynie na kwotę 981 PLN.

45.   Sfinansowano zakup zestawu PSP R1 dla OSP w Kanigowie na kwotę 6 480 PLN.

46.   Przekazano dla KP PSP w Golubiu Dobrzyniu linkę strażacką i szelki bezpieczeństwa , kamizelkę asekuracyjną oraz nasadę do czyszczenia kanałów o wartości 2 893 PLN.

47.   Sfinansowano kwotą 7 282 PLN prace remontowe strażnicy w JRG 10 w Łodzi.

48.   Zakupiono za kwotę 1 998 PLN zestaw do stabilizacji  oraz ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych oraz zabezpieczenie poduszki kierowcy dla OSP Radgoszcz.

49.   Zakupiono środek pianotwórczy za kwotę 3 005 PLN dla KP PSP
w Płońsku

50.   Sfinansowano zakup detektora gazów w kwocie 2 464 PLN dla OSP
w Wołczynie.

51.   Przekazano OSP w Zabrodziu latarki i uchwyty na hełm na kwotę
1 532 PLN.

52.   Dofinansowano kwotą 1 231 PLN zakupu prądownicy dla OSP Roztoka.

53.   Zakupiono pilarkę i przecinarkę spalinową za kwotę 8 478 PLN dla
KP PSP w Wołominie

Złożono 3 wnioski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o dofinansowanie szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego dla ratowników
z Ukrainy oraz Mołdawii.

W sumie na działalność statutową w okresie sprawozdawczym
Fundacja wydatkowała kwotę 830 900,74 PLN, z tego:

1)     dla PSP 562 178,50 PLN,

2)     dla OSP 180 930,86 PLN,

3)     na inną działalność statutową 87 791,38 PLN.

 

W zakresie działalności gospodarczej:

1.   ekspertyzy, opinie i opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budowy i przygotowanie materiałów do odbioru Stadionu Narodowego w Warszawie,

2.   przygotowanie we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Strażaków materiałów szkoleniowych dla pracowników branży Hotelowej.

3.   Podjęcie inicjatywy przyznawania hotelom kategorii „Bezpieczny Hotel” we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Strażaków.

4.   Zorganizowanie prezentacji sprzętu ratowniczego podczas centralnej uroczystości obchodów 20-lecia PSP w Częstochowie

5.   Opracowanie i przeprowadzenie testów programu komputerowego systemu ewidencji czasu służby strażaków.

6.   Zorganizowanie prezentacji sprzętu ratowniczego podczas Festynu Strażackiego na Stadionie Narodowym,

7.   Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów okolicznościowych 20-lecia PSP (medale i certyfikaty, ręczniki, smycze, opaski odblaskowe, długopisy, dyplomy, karty z pojazdami strażackimi).

8.   wydawanie periodyków, książek, broszur i kalendarzy a w szczególności monografii „20 lat PSP” oraz album 100 lat Przeglądu Pożarniczego oraz we współpracy z SGSP czterojęzycznego słownika ratowniczego na Euro 2012.

9.   organizowanie cyklu pięciu szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego dla strażaków woj. mazowieckiego.

10.   Organizowanie wypoczynku i rekreacji dla strażaków woj. mazowieckiego w Kręsku

 

W 2012 r. odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Fundacji.

Członkowie Zarządu Fundacji za swoją działalność statutową w 2012 r. nie pobierali wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji wypłacono wynagrodzenia trzem członkom Zarządu za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji w 2012 r., w łącznej wysokości 111 900 PLN brutto.

Na 31.12.2012 r. w Fundacji zatrudnione były:

1)     pracownik obsługi biura – 1 etat,

2)     księgowa – 1 etat,

Średnioroczne zatrudnienie wynosi 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Łączne wynagrodzenia zasadnicze wypłacone zatrudnionym pracownikom wyniosły 59 187,86 PLN. W 2012 wypłacono 11 130,46 PLN premii pracownikom. Nie zatrudniano osób wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia wyniosły 166 427,98 PLN, a z tytułu umów o dzieło 31 060,00 PLN, honorariów autorskich 76 642,00 PLN.

Nie udzielono pożyczek.

Lokaty bankowe w ING Banku Śląskim Oddział Warszawa na koniec grudnia 2012 r. wyniosły 551 382,06 PLN.

Środki na rachunku bieżącym w banku ING Bank Śląski 116 058,51 PLN,
na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 19 629,44 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Fundacja nie nabywała nieruchomości.

W 2012 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Wartość aktywów 1 298 876,30 PLN, a zobowiązań 159 191,12 PLN,

w tym zobowiązania podatkowe 32 508,84 PLN.

 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Załączniki do sprawozdania:

1) Zestawienie świadczeń Fundacji na rzecz edukacji i ratownictwa.

2) Rachunek zysków i strat.

3) Bilans.

 

 

Przedkładane sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu      marca 2013 r.

JanuszJędrzejczyk           – prezes zarządu,            .................................

Tadeusz Głowacki            – wiceprezes zarządu,     .................................

Andrzej Krupnik               –członek zarządu            .................................

Stanisław, Marian Mazur   – członek zarządu           .................................

 

 

Warszawa,   marca 2013 r.


Wydatki statutowe w latach 2001 – 2012

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

225 057

2

2002

175 974

3

2003

630 258

4

2004

677 307

5

2005

1 760 502

6

2006

457 446

7

2007

274 000

8

2008

212 780

9

2009

212 238

10

2010

328 218

11

2011

295 448

12

2012

830 900

 

Razem:

6 080 255

 

Darowizny otrzymane latach 2001 – 2012

Lp.

Rok

Kwota w PLN

1

2001

70 559

2

2002

131 502

3

2003

115 500

4

2004

575 600

5

2005

1 252 448

6

2006

217 225

7

2007

122 310

8

2008

25 400

9

2009

111 736

10

2010

104 700

11

2011

265 806

12

2012

198 584

 

Razem:

3 191 370

 

Wyniki działalności statutowej Fundacji
w latach 2001 - 2012

 

Opis

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Razem

Wydatki statutowe

225 057

175 974

630 258

677 307

1 760 502

457 446

274 128

212 779

212 238

328 218

295 448

830 900

6 080 255

Darowizny

70 559

131 502

115 500

575 600

1 252 448

217 225

122 310

25 400

111 736

104 700

265 806

198 584

3 191 370

Zysk z działalności gospodarczej

275 302

371 798

580 691

900 236

462 291

711 826

336 511

448 645

419 043

298 671

861 650

770 816

6 437 480

Nawiązki sądowe

 

 

 

 

46 355

59 640

80 487

59 800

54 140

56 266

75 760

22 190

454 638

1% podatku

 

 

 

 

10 463

12 840

9 725

16 627

11 031

16 781

14 715

12 162

104 344

 

Czytany 6930 razy
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information